Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud Subvencions de Suport a l'escolaritat. Curs 2023-2024

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les famílies empadronades a Viladecavalls, sol·licitar la subvenció de suport a l’escolaritat per alumnes de 3 a 16 anys, que assisteixin a escoles públiques de Terrassa i Viladecavalls. 

Per accedir-hi serà necessari complir amb els requisits personals i econòmics establerts a les bases de la convocatòria  i aportar tota la documentació obligatòria que s'especifica en aquesta fitxa de tràmit.

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Com es pot demanar?

Quan es pot demanar?

Des del 02 al 16 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Des del 25 de maig al 08 de juny, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES PERSONALS DE TOTS ELS MEMBRES UNITAT FAMILIAR IGUAL O MAJOR DE 16 ANYS.

 • DNI, NIE o passaport del sol·licitant i persones d'edat igual o major de 16 anys de la unitat familiar.
 • Llibre de família o certificat de naixement (només en cas d' infants menors de 14 anys  que no tinguin DNI)
 • En situació d’acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES ECONÒMIQUES DE TOTS ELS MEMBRES UNITAT FAMILIAR IGUAL O MAJOR DE 16 ANYS:

 • Persones assalariades: Declaració de l'IRPF del 2021 o Certificat negatiu d'Hisenda en cas de no estar obligat a presentar-la.
 • Persones en atur: Certificat del SEPE amb detall de l'import de la prestació o subsidi que s'està rebent a l'any 2023.
 • Persones pensionistes: Certificat de la seguretat social que acredita l'import actualitzat de l'any 2023.  
 • Persones en règim d'autònom: Declaració de l'IRPF del 2021.
 • En el supòsit de rebre una Renda Garantida de Ciutadania, no cal adjuntar cap justificant, el servei tramitador comprovarà la quantia.
 • Darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge de residència de l'alumne. 
 • FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores i certificat de titularitat del compte.(Si heu presentant aquesta documentació amb anterioritat i no heu modificat les dades no caldrà aquest formulari)
 • REPRESENTACIÓ A TERCERS. Només si el tràmit el presenta una persona en representació de la persona sol·licitant caldrà adjuntar el Formulari de representació a tercers, DNI de la persona sol·licitant i DNI de la persona representant.
 • FORM102_1 SOL SUBVENCIO SUPORT A L'ESCOLARITAT CURS 2023-2024 (Només quan tramiteu presencialment)
   

(*) L'ajuntament comprovarà el compliment del requisit d'empadronament de totes les persones que conviuen amb l'alumne.

En tot cas, les famílies beneficiàries de la subvenció resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'administració pública.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

 

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic