Ajuntament

Tràmit amb certificat Reducció Fiscal de la Taxa d'escombraries per família nombrosa i monoparental

Whatsapp Correu

Les famílies que acreditin la condició de família nombrosa o monoparental, subjectes passius de la taxa d'escombraries, poden gaudir dels beneficis fiscals previstos en la quota de la Taxa d'escombraries, a l'empara d'allò que es disposa a l'art. 6.2.2, de l'Ordenança Fiscal núm.10 Taxa per la prestació del Servei de Gestió dels Residus Municipals.

S'aplicarà una reducció fiscal del 50% sobre la quota tributària.

TINGUEU PRESENT QUE:

Aquelles persones que tenen reconeguda aquesta bonificació en exercicis anteriors, no caldrà que tornin a efectuar el tràmit, sempre i quan els requisits per accedir a la bonificació es mantinguin.

Aquesta reducció es mantindrà en exercicis successius sempre que se'n prevegi la concessió a l'ordenança fiscal corresponent a l'any en qüestió, i en tot cas, mentre la persona sol·licitant mantingui els requisits que s'hi estableixin. L'administració comprovarà d'ofici el compliment dels requisits establerts a l'ordenança i aplicarà la bonificació corresponent.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que compleixi els requisits, directament o bé una persona representant autoritzada.

 REQUISITS:

  • La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu titular del rebut d’escombraries, que acrediti la condició de titular del títol de família nombrosa i/o monoparental.
  • L’immoble pel qual es sol·licita l’ajut ha de constituir l’habitatge habitual de la persona sol·licitant. S’entén per habitatge habitual aquell que figura al padró municipal d’habitants.
  • Títol vigent de família nombrosa o família monoparental.
  • Caldrà acreditar el conjunt total de renda de tots els membres que constin en el títol de família nombrosa o monoparental, i que no superi l'import del salari mínim interprofessional incrementat en 3,50.
  • La persona sol·licitant, o les persones amb qui convisqui, no poden constar com a propietaria de cap altre immoble situat en qualsevol municipi del territori nacional, exceptuant una plaça d'aparcament i un traster.
  • Si efectueu el tràmit mitjançant una persona representant, caldrà acreditar la representació.

Com es pot demanar?

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals. Atenent aquest conveni, podeu realitzar aquest tràmit:

Quan es pot demanar?

Des del 2 de gener i fins a l'1 de març, ambdós inclosos.

Servei

Serveis Socials

Normativa

Sentit del Silenci

Negatiu, que vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós adminsitratiu, davant dels jutjats del contenciós adminsitratiu de la província de Barelona en el terminini de 6 mesos a comptar des de l'endemà en què es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa adminsitrativa. 

Normativa

• Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals.

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària.

• Ordenança Fiscal 10 Taxes per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic