Ajuntament

Tràmit amb certificat No subjecció de la Taxa d'escombraries per activitats econòmiques (en funcionament) amb gestor de residus privat

Whatsapp Correu

Les persones titulars d'activitats econòmiques ubicades a Viladecavalls, que justifiquin la gestió total dels seus residus comercials o domèstics, mitjançant el servei d'un gestor privat autoritzat, i que no facin ús del servei de gestió de residus de l'Ajuntament de Viladecavalls la sol·licitud de no subjecció a la taxa d’escombraries, a l'empara d'allò que es disposa a l'art.10.2, de l'Ordenança Fiscal núm.10 Taxa per la prestació del Servei de Gestió dels Residus Municipals.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat generadora de residus o per mitjà d'una persona representant degudament autoritzada.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Des de l'1 de gener i fins el 31 de març, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

- Certificació del lliurament de residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el Registre de gestors de residus de Catalunya o Còpia de la declaració de residus a l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya de l'exercici anterior.

- Breu memòria de l'activitat realitzada i del sistema de recollida de residus de la que disposa (tipologia i quantitat de residus generats) només en els casos de no realització de Declaració Anual de Residus a la Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya.

- Si actueu com a representant, caldrà que acrediteu la representació.

 

 

 

 

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós adminsitratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l'endemà en què es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

• Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals.

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària.

• Ordenança Fiscal 10 Taxes per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic