Ajuntament

Tràmit amb certificat No subjecció a la Taxa d'escombraries per activitats econòmiques (de nova alta) amb gestor de residus privat

Whatsapp Correu

Les persones titulars d'activitats econòmiques que iniciïn la seva activitat a Viladecavalls i que justifiquin la gestió total dels seus residus comercials o domèstics, mitjançant el servei d'un gestor privat autoritzat, i que no facin ús del servei de gestió de residus de l'Ajuntament de Viladecavalls, podran sol·licitar la no subjecció a la taxa d’escombraries, a l'empara d'allò que es disposa a l'art.10.2, de l'Ordenança Fiscal núm.10 Taxa per la prestació del Servei de Gestió dels Residus Municipals.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat generadora de residus o per mitjà d'una persona representant degudament autoritzada.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Les noves activitats, que s'iniciïn a partir de l'1 d'abril caldrà que presentin la sol·licitud en el termini comptador d’un mes des de l'inici de l’activitat. 

IMPORTANT! Per posteriors exercicis, caldrà que es sol·liciti mitjançant el tràmit específic, dins del termini de l'1 de gener i fins el 31 de març.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

•  Certificació del lliurament de residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el Registre de gestors de residus de Catalunya o Còpia de la declaració de residus a la Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya de l'exercici anterior.

•  Breu memòria de l´activitat realitzada i del sistema de recollida de residus de la que disposa (tipologia i quantitat de residus generats) només en els casos de no realització de Declaració Anual de Residus a la Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya.

•  Si efectueu el tràmit mitjançant un representant, caldrà que acrediteu la representació.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

• Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals.

• Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminants.

• Ordenança Fiscal 10 Taxes per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic