Ajuntament

Tràmit amb certificat Justificació de Subvenció en foment a la ocupació i nous Autònoms

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet justificar la subvenció atorgada per l'Ajuntament d'acord a la convocatòria de subvenció pública dirigida a empreses, persones autònomes i entitats sense ànim de lucre, en foment de la ocupació.

Sens perjudici que es faci efectiu el pagament de la subvenció transcorregut el primer mes, la persona beneficiaria s'obliga a presentar la documentació justificativa estipulada a les bases per tal que quedi acreditat el mínim de 6 mesos de permanència previst a les bases reguladores.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les empreses, persones autònomes o entitats sense ànim de lucre, als quals s'hagi atorgat la subvenció mitjançant la persona representant legal o persona representant degudament acreditada.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat" 

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Des del 28 de juny de 2024 i fins al 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Promoció Econòmica

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

Documentació que cal aportar

Empreses, persones autònomes i entitats sense ànim de lucre:

• RLC relació de liquidació (Antic TC1) i RNT relació nominal de treballadors/es (Antic TC2) dels mesos que acreditin la contractació i justificants del pagament, per tal que quedi acreditat el mínim de mesos de permanència previst a les bases reguladores.

Nous autònoms:

•  Rebuts mensuals de la quota d'autònom per tal que quedin acreditats el mínim de mesos de permanència previst a les bases reguladores.

(*) L'Ajuntament es reserva la potestat de requerir d'altra documentació a la persona beneficiària, amb l'objecte de vetllar per la correcta aplicació de l'objecte de subvenció d'aquesta convocatòria.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de gener pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

•  Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

• Bases reguladores Subvenció Foment Ocupació Convocatòria 2024

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

L’ incompliment per part de les persones beneficiàries de qualsevol dels requisits o obligacions que estableixen aquestes bases i normativa d'aplicació, serà motiu de revocació de la subvenció atorgada, i si s'escau comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l'interès general, d'acord amb el que preveuen els articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sense perjudici d'això, l'incompliment potser constitutiu d'una infracció administrativa en matèria de subvencions, i poden donar lloc a la incoació de l'expedient sancionador corresponent.

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic