Ajuntament

Tràmit amb certificat Ajuts Individuals Menjador Escolar

Whatsapp Correu

Sol·licitud d'ajuts individuals per la utilització del servei escolar de menjador per al curs escolar 2024-2025, adreçat a l'alumnat de centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle infantil d'educació infantil del Vallès Occidental, sostinguts amb fons públics.

Per accedir-hi serà necessari complir amb els requisits personals i econòmics establerts a les bases de la convocatòria  i aportar tota la documentació obligatòria que s'especifica en aquesta fitxa de tràmit.

Els ajuts individuals de menjador  són atorgats segons les Bases reguladores basades amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que aprova el Consell Comarcal. 

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'alumnat empadronat a Viladecavalls i matriculat en centres escolars de la Comarca del Vallès Occidental a: 2n cicle d'educació infantil (I3, I4 i I5), Primària (de 1r a 6è) i ESO (de 1r a 4t) (sempre que el centre tingui servei de menjador).

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.
 

Quan es pot demanar?

Des del 06 al 20 de maig de 2024, ambdós inclosos. 

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

L'Ajuntament derivarà al Consell Comarcal del Vallés Occidental la teva sol·licitud, organisme que tramitarà i resoldrà l'expedient.

Documentació que cal aportar

La presentació de la sol·licitud incorpora l'autorització per a la consulta de dades a altres administracions públiques de totes les persones majors d'edat que convisquin al domicili. La persona sol·licitant es fa responsable d'informar-les d'aquesta autorització.

Qualsevol sol·licitud que no estigui degudament justificada no es tramitarà.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

• FORM103_1 Sol·licitud Ajuts Menjador CCVOC 2023-2024 (complimentat i signat. IMPORTANT complimentar l'IDALU de l'alumne sol·licitant)

• DNI, NIE o passaport del sol·licitant i persones d'edat igual o major de 16 anys de totes les persones que consten empadronades amb l'alumne.

• Llibre de família o certificat de naixement (només en cas d' infants menors de 14 anys  que no tinguin DNI)

• En situació d’acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.

• En cas de separació/divorci: Conveni, sentència de divorci o l'acta final de mediació del Departament de Justícia.

• L'ajuntament comprovarà les persones empadronades al domicili en el qual es troba empadronat l'alumne.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES ECONÒMIQUES DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA:

En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:

• Persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social: caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponents a l’any 2023.

• Certificat acreditatiu de l’atorgament i de la quantitat rebuda al 2023 en el cas d’altres rendiments no contributius. Les principals prestacions i complements que no tributen són Renda Garantida de Ciutadania. Prestacions de la Llei de dependència. Prestacions a favor de familiar. Prestacions per acolliment familiar. Indemnitzacions per acomiadament. Pensions d’aliments en cas de divorci i totes les previstes a la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

• En cas de prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: s’acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

• Informe de Vida Laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. 

• En cas de no poder acreditar al nivell de renda familiar, declaració jurada d'ingressos.

• El servei tramitador, consultarà les prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents, bàsiques, de subsistència, degudament acreditada per l'administració competent.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

• Bases Reguladores Ajuts Menjador Curs 2024-2025

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització en cas d'atorgament de l'ajut, a què el pagament de l'import derivat de la utilització del servei es realitzi a l'ajuntament de referència o a l'escola/AMPA que en gestiona el servei.

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic