Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció activitats extraescolars menors de 3 a 16 anys

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les famílies empadronades a Viladecavalls i amb infants amb edats entre 3 a 16 anys que hagin efectuat activitats extraescolars durant el curs lectiu, sol·licitar la subvenció que ofereix l'ajuntament de Viladecavalls.

Important! Les famílies podran sol·licitar una subvenció per una activitat extraescolar per infant.

Per accedir-hi serà necessari complir amb els requisits personals i econòmics establerts a les bases de la convocatòria i aportar tota la documentació obligatòria que s'especifica en aquesta fitxa de tràmit.

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé una persona representant autoritzat o autoritzada.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Des de l'01 al 15 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 6 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES PERSONALS.

DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant.
En situació d’acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.
(*) L'ajuntament comprovarà el compliment del requisit d'empadronament de totes les persones que conviuen amb l'alumne/a.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES ECONÒMIQUES DE TOTS ELS MEMBRES UNITAT FAMILIAR QUE HAGIN OBTINGUT INGRESSOS:

Declaració de l'IRPF del 2021 o Certificat negatiu d'Hisenda en cas de no estar obligat a presentar-la.
Persones en atur: Certificat del SEPE amb detall de l'import de la prestació o subsidi que s'està rebent a l'any 2023.
Persones pensionistes: Certificat de la seguretat social que acredita l'import actualitzat de l'any 2023.
En el supòsit de rebre una Renda Garantida de Ciutadania, no cal adjuntar cap justificant, el servei tramitador comprovarà la quantia.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA INSCRIPCIÓ A L'ACTIVITAT:

  • Full d'inscripció a l'activitat on consti: l'activitat realitzada, el període en què s'ha realitzat, el nom de l'alumne/a i el cost total de l'activitat.
  • Acreditació del pagament del cost total de l'activitat per la qual es sol·licita la subvenció.

(*) Serà requisit obligatori per el cobrament de l'ajut presentar el rebut de pagament de l'activitat. En cap cas, es subvencionarà una activitat que no hagi estat pagada.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Més informació

D’acord amb la normativa vigent, aquesta administració comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al departament d’Hisenda l’ajut atorgat. 

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic