Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció activitats extraescolars menors de 3 a 16 anys

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les famílies empadronades a Viladecavalls i amb infants amb edats entre 3 a 16 anys que hagin efectuat activitats extraescolars durant el curs lectiu, sol·licitar la subvenció que ofereix l'ajuntament de Viladecavalls.

Important! Les famílies podran sol·licitar una subvenció per una activitat extraescolar per infant.

Per accedir-hi serà necessari complir amb els requisits personals i econòmics establerts a les bases de la convocatòria i aportar tota la documentació obligatòria que s'especifica en aquesta fitxa de tràmit.

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé una persona representant autoritzat o autoritzada.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

 • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
 • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
 • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Des del 03 al 17 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 6 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES PERSONALS.

 • DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant i de les persones d'edat igual o major de 16 anys de la unitat familiar.
 • Llibre de família o certificat de naixement (només en cas d'infants menors de 14 anys que no tinguin DNI)
 • En situació d’acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.
 • Sentència de separació/divorci i conveni regulador.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES ECONÒMIQUES DE TOTS ELS MEMBRES UNITAT FAMILIAR QUE HAGIN OBTINGUT INGRESSOS:

 • Persones assalariades: Declaració de l'IRPF del 2023 o Certificat negatiu d'Hisenda en cas de no estar obligada a presentar-la.
 • Persones en atur: Certificat del SEPE amb detall de l'import de la prestació o subsidi que s'està rebent a l'any 2024.
 • Persones en règim d'autònoms: Declaració de l'IRPF del 2023.
 • Persones que rebin altres tipus de prestacions o ingressos, caldrà presentar el Certificat integral de prestacions emès per la Seguretat Social.
 • Darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge de residència de l'alumne/a. 
 • FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores i certificat de titularitat del compte.(Si heu presentant aquesta documentació amb anterioritat i no heu modificat les dades no caldrà aquest formulari)
 • REPRESENTACIÓ A TERCERS. Només si el tràmit el presenta una persona en representació de la persona sol·licitant caldrà adjuntar el Formulari de representació a tercers, DNI de la persona sol·licitant i DNI de la persona representant.
 • FORM105_1 SOL SUBVENCIO ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2023-2024 (Només quan tramiteu presencialment)

L'ajuntament comprovarà el compliment dels següents requisits:

 • Persones pensionistes: Certificat de la seguretat social que acredita l'import actualitzat de l'any 2024.
 • Persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
 • Empadronament al municipi.

En tot cas, les famílies beneficiàries de la subvenció resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'administració pública.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA INSCRIPCIÓ A L'ACTIVITAT:

 • Full d'inscripció a l'activitat on consti: l'activitat realitzada, el període en què s'ha realitzat, el nom de l'alumne/a i el cost total de l'activitat.
 • Acreditació del pagament del cost total de l'activitat per la qual es sol·licita la subvenció.

(*) Serà requisit obligatori per el cobrament de l'ajut presentar el rebut de pagament de l'activitat. En cap cas, es subvencionarà una activitat que no hagi estat pagada.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Més informació

D’acord amb la normativa vigent, aquesta administració comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al departament d’Hisenda l’ajut atorgat. 

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic