Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció de Transport Públic per a Col·lectius específics

Whatsapp Correu
Aquest tràmit permet a les persones que compleixin els requisits establerts a la convocatòria, sol·licitar la subvenció destinada a finançar la compra de targetes de transport, tant per transport públic urbà com interurbà.
Aquesta subvenció és incompatible amb la subvenció de transport adaptat per assistència a centres de dia o centres ocupacionals.

Tramitació

Qui el pot demanar?

  • Persones majors de 65 anys, persones pensionistes per jubilació o invalidesa, empadronades a Viladecavalls amb una antigüitat mínima d'1 any a la data de presentació de la sol·licitud, i que tinguin uns ingressos anuals igual o inferiors a 15.120€.
  • Persones que tinguin atorgat el grau de discapacitat igual o superior al 33%, empadronades a Viladecavalls amb una antigüitat mínima d'1 any a la data de presentació de la sol·licitud, i que tinguin uns ingressos anuals igual o inferiors a 15.120€.
Com es pot demanar?
  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?
 
     Des de l'11 al 28 d'abril de 2023, ambdós inclosos.
 
Cost?

    Gratuït.

Servei

    Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

    El termini màxim per resoldre i notificar l'atorgament o desestimació de la subvenció, és de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Documentació que cal aportar

La documentació d'acreditació dels requisits és obligatòria per poder iniciar la tramitació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA AMB LA SOL·LICITUD

• Certificat acreditatiu de reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33%
• Declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici del 2021 o Certificat negatiu d’Hisenda en cas de no ser obligat/da a presentar-la.
Certificat de la Seguretat Social que acrediti els ingressos actualitzats a 2023.

• FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores i certificat de titularitat del compte.(Si heu presentant aquesta documentació amb anterioritat i no heu modificat les dades no caldrà aquest formulari)

• REPRESENTACIÓ A TERCERS. Només si el tràmit el presenta una persona en representació de la persona sol·licitant caldrà adjuntar el Formulari de representació a tercers, DNI de la persona sol·licitant i DNI de la persona representant.

(*) L'ajuntament comprovarà el compliment del requisit d'empadronament.
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER LA JUSTIFICACIÓ:
 
• Els tiquets justificatius del cost de transport abonat per l'usuari/ària, es presentaran en el termini establert a les bases reguladores de la convocatòria.
 
En tot cas, les famílies beneficiàries de la subvenció resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'administració pública.
 

 

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Convocatòria 2023 Subvenció de suport a la mobilitat per a l'ús de transport públic per a col·lectius específics.

Més informació

L'import màxim que podrà ser atorgat a cada beneficiari serà de 100 euros. En cap cas serà superior al 50% del cost total dels tiquets de transport justificats.

D’acord amb la normativa vigent, aquesta administració comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al departament d’Hisenda l’ajut atorgat . 

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic