Ajuntament

Tràmit amb certificat Concurs Cartell de Festa Major

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet participar en el concurs del Cartell de Festa Major de Viladecavalls.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major de 16 anys.

Les sol·licituds dels menors d'edat, hauran de ser presentades i signades pel pare, mare o tutor legal, autoritzant la participació al concurs.

Com es pot demanar?

• PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Quan es pot demanar?

Des del dia següent a la publicació de la convocatòria i fins el 02 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Cultura.

Termini màxim per resoldre i notificar

L'ajuntament donarà a conèixer el resultat de la votació popular el dia 09 de juny a la terrassa de l'escola de música Pau Casals, durant el desenvolupament del segon concert de Viu La Veu.

Documentació que cal aportar

Les obres s'han de presentar de mida 43x26 i podran el·laborar-se en qualsevol tècnica o estil que pugui ser reproduïda i impresa a 4 colors.

S'han de presentar dins un sobre tancat on consti "Concurs Cartell Festa Major Viladecavalls" i que contingui a l’interior:

• El cartell presentat a concurs

• Un sobre tancat de mida quartilla, amb indicació exterior del títol de l’obra i pseudònim, que contingui a l’interior un full amb les següents dades:

 a) les dades de l’autor (Nom i Cognoms, data de naixement, adreça, NIF, telèfon de contacte, correu-e)

b) tècnica utilitzada

c) descripció del cartell

d) carta dirigida a l’ajuntament de Viladecavalls indicant expressament que és coneixedor de les bases de la present convocatòria, que compleix els requisits de participació (que comporta la declaració responsable de no estar inclòs en els supòsits d’exclusió que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions) i que n’accepta el seu compliment (en el cas dels menors de 18 anys s’haurà d’aportar les dades del tutor legal que l’autoritza a presentar-se al concurs i la petició de participació haurà d’estar signada pel tutor). Sense aquesta acceptació explicita de les bases s’exclouran els participants del concurs.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

Convocatòria Concurs Cartell Festa Major 2024

 

 

Més informació

Els treballs admesos seran exposats al llarg de la tarda-vespre del dia 07  de juny a la terrassa de l'escola de Música Pau Casals, durant el desenvolupament del segon concert del Festival Viu La Veu, per tal que els interessats puguin emetre el seu vot popular.

Les obres no premiades podran ser recollides a l'oficina d'atenció al ciutadà un cop finalitzat el concurs i fins a finals de juliol. Una vegada transcorregut aquest termini, l'ajuntament disposarà com cregui convenient.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic