Ajuntament

Tràmit amb certificat Bonificacions Fiscals Impost de Béns Immobles per a Famílies Nombroses

Whatsapp Correu

Les famílies nombroses, empadronades a Viladecavalls, que compleixen els requisits estipulats a l'ordenança fiscal 1 art. 5.2.c. poden  sol·licitar la bonificació de l'Impost de Béns Immobles.

S’estableix una bonificació del 25 i el 50% de la quota íntegra de l’impost per als subjectes passius que tinguin la condició de família nombrosa en data de meritació de l’impost.

TINGUEU PRESENT QUE: 

Aquelles persones que tenen reconeguda aquesta bonificació en exercicis anteriors, no caldrà que tornin a efectuar el tràmit, sempre i quan els requisits per accedir a la bonificació es mantinguin.

Aquesta bonificació es mantindrà  en exercicis successius sempre que se'n prevegi la concessió a l'ordenança fiscal corresponent a l'any en qüestió, i en tot cas, mentre la persona sol·licitant mantingui els requisits que s'hi estableixin. L'adminsitració comprovarà d'ofici el compliment dels requisits establerts a l'ordenança i aplicarà la bonificació corresponent.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les famílies empadronades al municipi, sempre que tinguin reconegut el títol de família nombrosa i compleixin els requisits estipulats a l'ordenança fiscal 1 art. 5.2.c.

S'acreditarà el conjunt de la renda de tots els membres que constin en el carnet de família nombrosa:

  • El conjunt de la renda total no pot superar l’import del salari mínim interprofessional anual x 3,50 vegades.
  • Quan alguns dels membres de la unitat familiar, que consti en el carnet de família nombrosa, tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 65%, el conjunt de la renda total no  pot superar l’import del salari mínim interprofessional x 4,5 vegades.
  • Cal que es tracti de l’habitatge habitual de la família, entès aquest com aquell que figura com a domicili habitual del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
  • No haurà de constar com a titular de cap altre immoble en aquest o en altre municipi, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, excepte per una plaça d’aparcament i un traster.

En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.

Els titulars de famílies nombroses que a conseqüència del compliment de sentències, en cas de nul·litat, separació o divorci assumeixin el pagament íntegre de l’impost, gaudiran de la bonificació prevista a l’apartat 2.b), que s’aplicarà sobre la totalitat de la quota. En aquests supòsits no es tindrà en compte la resta de cotitulars de la finca objecte de la bonificació en l’aplicació de l’establert al punt 1,2, 3 i 4 de l’apartat 2.b).

Com es pot demanar?

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals. Atenent aquest conveni, podeu realitzar aquest tràmit:

Quan es pot demanar?

Des de l'1 de setembre al 31 de desembre del 2024, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Econòmica i Hisenda.

Termini màxim per resoldre i notificar

3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d'aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment adminsitratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

  • DNI del subjecte passiu.
  • Títol vigent de família nombrosa en vigor.
  • Declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques del sol·licitant així com de la resta de membres que constin al Títol de família nombrosa o Certificat de l’Agència Tributària en el cas de no estar obligats a presentar-la.
  • Certificat del reconeixement de discapacitat emès per l’organisme de la Generalitat competent (si s'escau).
  • En cas de separació i divorci s’haurà d’acreditar els ingressos fixats en el conveni regulador segons sentència amb valors actualitzats.
  • No caldrà aportar la documentació indicada als punts 3 i 4 quan l’administració gestora de l’impost pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment dels membres de la família nombrosa perquè es realitzi l’esmentada consulta.

 

 

Normativa

Normativa

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic