Ajuntament

Tràmit amb certificat Reducció de la Taxa d'escombraries per activitats comercials

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les persones titulars d'activitats ubicades a Viladecavalls, subjectes passius de la Taxa d'escombraries Comercials, la sol·licitud de reducció de la taxa d’escombraries, a l'empara d'allò que es disposa a l'art.12.3 de l'Ordenança Fiscal núm.10 Taxa per la prestació del Servei de Gestió dels Residus Municipals.

S'aplicarà una reducció del 25% sobre la quota tributària. Aquesta reducció tindrà caràcter anual i s'aplicarà al rebut de l'exercici següent.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'establiment comercial, subjecte passiu de la taxa d'escombraries.

Es contemplen establiments comercials al detall, serveis de bar i restauració, oficines i altres serveis, inclòs els de reparació de vehicles, sempre que estiguin oberts al públic i en funcionament. Recorda que per considerar una activitat tancada o sense funcionament caldrà que tramitis la baixa de l'activitat mitjançant el tràmit específic.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT, des de la seu electrònica Organisme de Gestió Tributària. Podeu accedir mitjançant l'enllaç

Quan es pot demanar?

Des del 20 de novembre al 30 de desembre, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Promoció Econòmica.

Termini màxim per resoldre i notificar

D'acord a l'establert a l'ordenança, una vegada comprovat el compliment dels requisits per resultar beneficiari de la reducció, aquesta s'aplicarà automàticament.

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, que vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'hha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós adminsitratiu, davant dels jutjats del contenciós adminsitratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l'endemà en què es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa adminsitrativa.

Normativa

• Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals.

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària.

• Ordenança Fiscal 10 Taxes per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals

Més informació

 

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic