Ajuntament

Tràmit amb certificat Comunicació de baixa d'activitat (FUE)

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament el cessament temporal o definitiu d'una activitat. 

El cessament definitiu comporta la renúncia al dret de l'exercicio de l'activitat i l'arxiu d'actuacions. Qualsevol activitat que posteriorment es pretengui exercis requerirà l'obtenció de la corresponent llicència d'activitats o efectuar la corresponent comunicació prèvia o declaració responsable per l'exercici d'una activitat. 

El cessament temporal de l'activitat no comporta la renúncia al dret del seu exercici. De voler reemprendre l'activitat, caldrà que la persona interessada ho comuniqui amb caràcter previ a l'ajuntament.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona, física o jurídica, que sigui titular de l'activitat respecte la qual es tramita la baixa.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representacio a tercers.

Com es pot demanar?

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Promoció Econòmica.

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini ja que les declaracions responsables i les comunicacions prèvies no requereixen l’adopció d’una resolució per part de l’administració. La seva presentació faculta a l’administració per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Documentació que cal aportar

• Còpia de la Declaració Censal de baixa de l'Agència Tributària (model 036), o bé la còpia de la baixa de l'Impost d’Activitats Econòmiques si l'activitat està sotmesa a aquest impost.

• Declaració responsable de conformitat amb l’article 66 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i per tractar-se d’una activitat inclosa en l’annex I, II o III d’aquesta llei, que s'han pres les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim. 

• En cas que s'actuï a través d'una persona representant, per formular la comunicació caldrà acreditar la representació.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials. 

Més informació

En qualsevol cas, el cessament ininterromput de l'activitat pel temps assenyalat per la normativa que resulti d'aplicació (amb caràcter general l'article 87.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya i, en el cas d'activitats recreatives, d'acord amb l'article 37.1.d) i 37.3 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i les activitats recreatives de Catalunya ) comportarà la declaració de caducitat de la llicència d'activitats atorgada o dels efectes generats amb la comunicació prèvia / declaració responsable que fou presentada, el que comportarà el cessament definitiu amb impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat sense perjudici de què l'interessat pugui sol·licitar i obtenir novament la llicència d'activitats corresponent o efectuar la comunicació prèvia / declaració responsable per a l'inici en l'exercici d'una activitat.

Únicament en cas del cessament definitiu de les activitats de l'annex II i III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), la persona titular haurà d'acreditar que ha adoptat les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es va dur a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim. D'acord amb l'article 66.2 de la LPCAA.

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic