Ajuntament

Tràmit amb certificat Alta al Registre d'Entitats Municipal (REM)

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet fer la inscripcio d'una entitat al registre d'entitats municipal (REM) de l'Ajuntament de Viladecavalls. Les finalitats i el funcionament del REM es defineixen al capítol VI del Reglament Orgànic Municipal.

Prèviament a la sol·licitud d'inscripció al Registre d'Entitats Municipal,  l'entitat cal que estigui inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat o d'altres registres públics.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que persegueixin la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes del municipi i tinguin el seu domicili a Viladecavalls.

Altres entitats d'àmbit autonòmic, estatal o local, legalment constituïdes, encara que no tinguin el seu domicili al municipi de Viladecavalls, quan realitzin activitats en defensa, foment o millora dels interessos generals o secotrials dels veïns i veïnes del municipi.

Com es pot demanar?

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Participació Ciutadana.

Termini màxim per resoldre i notificar

En el termini de 15 dies següents a la recepció de la sol·licitud, quan aquesta vingui acompanyada de la documentació requerida, l'ajuntament notificarà a l'entitat la seva inscripció al REM.

Documentació que cal aportar

• Formulari específic del tràmit

• Estatuts de l’associació on hi consti la inscripció en el Registre General d’Associacions corresponent, o certificació de presentació de la sol·licitud d’inscripció a l’esmentat registre.

• Certificat dels acords de nomenament o renovació dels càrrecs e la junta directiva.

• Certificació del nombre de sòcies de l’entitat, amb indicació del número de residents a Viladecavalls.

• Número d’Identificació Fiscal (NIF)

• Pressupost i programa anual de l’entitat

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic