Ajuntament

Tràmit amb certificat Modificació de dades al Registre d'Entitats Municipal (REM)

Whatsapp Correu

Les entitats inscrites estan obligades a notificar al Registre d'Entitats Municipal (REM) qualsevol modificació que afecti a les seves dades registrals.

És obligatori per les entitats, durant el primer trimestre de l'any, notificar les modificacions produïdes en les dades registrals, i en particular, el pressupost i el programa d'activitats de l'exercici. L'incompliment reiterat d'aquesta obligació, comportarà l'obertura d'un expedient de baixa amb pèrdua dels drets que generi la inclusió al REM.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les entitats inscrites al Registre d'Entitats Municipal (REM)

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat" 

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes. 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Participació Ciutadana.

Termini màxim per resoldre i notificar

En el termini de 15 dies següents a la recepció de la sol·licitud, quan aquesta vingui acompanyada de la documentació requerida, l'ajuntament notificarà a l'entitat la seva inscripció al REM.

Documentació que cal aportar

En funció de les dades que vulgueu modificar:

• Acta de l’assemblea, en el cas de canvi de junta

• Estatuts de l’entitat, en cas de modificació dels estatuts

• Pressupost i programa anual de l’entitat

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol•licitud, de conformitat  amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

• Llei orgànica 1/2022 de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

• Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

• Reglament orgànic Municipal de Viladecavalls 

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic