Ajuntament

Tràmit amb certificat Consulta i reclamació al Cens Electoral

Whatsapp Correu

Consultar les dades personals i fer reclamacions per corregir informació errònia o exclusions indegudes.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones empadronades a Viladecavalls, amb 18 anys o més el dia de les eleccions, i d'acord amb el cens del procés electoral següent:

Eleccions a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya:

- Ciutadans de nacionalitat espanyola.

 Eleccions municipals:

- Ciutadans de nacionalitat espanyola.

- Ciutadans de la resta de països de la Unió Europea, que manifestin la seva voluntat de vot.

- Ciutadans de països no comunitaris amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat, que hagin sol·licitat la seva inscripció al cens electoral, amb autorització de residència a Espanya o que hagin residit legalment un mínim de 5 anys.

Eleccions al Parlament Europeu:

- Ciutadans de nacionalitat espanyola.

- Ciutadans de la resta de països de la Unió Europea, que manifestin la seva voluntat de vot.

Aquest tràmit l'haurà de fer la persona interessada. Les persones incapacitades legalment, podran demanar exercir el seu dret de consulta i reclamació mitjançant la persona que ostenti la seva representació legal. 

Com es pot demanar?

Quan es pot demanar?

La consulta de dades al cens electoral es podrà fer durant tot l'any.

La consulta i reclamació de dades al cens electoral, quan estigui obert un procés electoral, només podrà fer-se en el termini establert pel calendari electoral. 

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció Ciutadana.

Termini màxim per resoldre i notificar

Totes les reclamacions seràn resoltes per l'oficina del cens electoral en funció de les dates en que hagin estat formulades, i si s'han efectuat dins del període de consulta d'un procés electoral.

Reclamacions al cens electoral fóra d'un període electoral: 5 dies des de la seva recepció.

Reclamacions al cens electoral dins d'una convocatòria d'eleccions, presentades dins el període de consulta: 3 dies des de la seva recepció.

Documentació que cal aportar

Només caldrà acreditar la identitat mitjançant la presentació del DNI original en vigor.

En el supòsit que una vegada comprovades les dades, correspongui fer reclamació al cens electoral, la persona sol·licitant haurà de complimentar el formulari específic que es lliurarà a l'oficina d'atenció ciutadana. Aquest formulari complimentat i signat s'enviarà a l'oficina del cens electoral per a la seva resolució i notificació.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Normativa

Resolució del 27 d'octubre de 2014, de l'oficina del cens electoral, sobre reclamacions a les dades d'inscripció al Cens Electoral.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic