Ajuntament

Tràmit amb certificat Llicència d'ocupació de la via pública per venda de pirotècnia

Whatsapp Correu

Sol·licitud per a l'obtenció d'una llicència d'ocupació per a parades de venda de pirotècnia a la via pública. 

REQUISITS: Haver obtingut autorització per a la venda de productes pirotècnics en casetes, de la Delegació del Govern a Catalunya.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit de representació a tercers

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

S'aplicarà la taxa estipulada per l'ocupació de via pública, article 6.4 de l'ordenança fiscal Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideis amb el de concessió de la llicència.

Mitjans de Pagament

La taxa corresponent s'abonarà per transferència bancària al compte indicat en el document d'autorització de l'ocupació de la via pública.

Servei

Promoció Econòmica.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

• Formulari FORM182_1 complimentat i signat 

• Documentació obligatòria en funció de la tipologia de l'activitat per a la qual demaneu autorització.(consulteu el formulari FORM182_1)

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

•  LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

•  LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

•  Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartuxeria.

•  Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer, pel que s'aprova el Reglament d'Explosius.

 Reial Decret 277/2005, d'11 de març, pel que es modifica el Reglament d'Explosius, aprovat pel Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer.

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic