Ajuntament

Tràmit amb certificat Informe de serveis socials per acreditar risc d'exclusió residencial

Whatsapp Correu

Informe dels serveis socials, a petició de la persona interessada que es troba amb risc de perdre l'habitatge habitual, que permet acreditar el risc d'exclusió residencial, tal i com contempla la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones empadronades a Viladecavalls en situació de vulnerabilitat econòmica que compleixin els requeriments especificats.

• Si es tracta de persones que viuen soles: 2 vegades l'IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya.

• Si es tracta d'unitats de convivència de més d'una persona: 2,5 vegades l'IRSC

• En cas de persones discapacitades o amb gran dependència: 3 vegades l'IRSC

• També si es superen els límits d'ingressos fixats i existeix risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no es disposa d'alternativa pròpia.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

Aquest informe s'emetrà en un termini màxim de 15 dies des del moment del registre de la sol·licitud, sempre que hagin estat acreditats documentalment els requisits establerts a la normativa vigent.

Documentació que cal aportar

• FORM01_1 Sol·licitud Generica.

• Justificants dels ingressos de la unitat familiar (nòmines, pensions, subsidis..)

• Certificat de discapacitat o de grau de dependència, si s’escau.

• Informació del procediment judicial del desnonament, si és el cas.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

• Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic