Ajuntament

Tràmit amb certificat Comunicació de finalització d'obres en instal·lacions d'energia solar tèrmica

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet, una vegada finalitzada les obres, comunicar a l'ajuntament la finalització de les mateixes, en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que van sol·licitar la llicència d'obres, declaració responsable o comunicació prèvia.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat"
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015. 

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Un cop finalitzades les obres, amb caràcter obligatori caldrà comunicar a l'ajuntament la finalització de les mateixes, en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Cost?

Gratuït.

Servei

Urbanisme.

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini ja que les declaracions responsables i les comunicacions prèvies no requereixen l’adopció d’una resolució per part de l’administració. La seva presentació faculta a l’administració per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Documentació que cal aportar

• FORM01_1 Instància genèrica

És obligatori que feu constar el número d'expedient corresponent a la llicència atorgada o registre d'entrada de la sol·licitud en cas de comunicació prèvia d'obres. 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

• Codi Tècnic d'edificació.

• Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les actuacions d'ús del sòl. 

• Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic