Ajuntament

Tràmit amb certificat Llicència d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar tèrmica

Whatsapp Correu

És subjecte a llicència urbanística la implantació de les instal·lacions d’energia solar tèrmica en edificacions en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, i en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

També les implantacions que NO compleixen un dels següents requisits:

• Sobre coberta plana quan les instal·lacions no superin el metre d'alçada des de la coberta plana.

• Sobre coberta inclinada quan els captadors o els panells s'hi ubiquin adossats en paral·lel.

• Als espais de les parcel·les en sòl urbà (no ocupats per les edificacions), quan les instal·lacions es destinin a reduir la demanda energètica de l'edificació i no superin el metre d'alçada des de la rasant del sòl ni comportin una ocupació de la parcel·la superior al 25% de la seva superfície no edificable.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

S'ha de tramitar abans de començar les obres.

En cap cas es podran iniciar les obres sense disposar de la preceptiva llicència urbanística.

Cost?

Aquest tràmit està subjecte a l'autoliquidació prèvia de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme i al gravament estipulat a l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.

S'aplicarà el gravamen de 1,80%, sobre el pressupost d'execució material (PEM) de l'obra. S'estableix una quota mínima de 107,90 €. D'acord amb l'article 6 de l'ordenança fiscal núm.12 Page=&3&

S'aplicarà el gravamen del 3,4% sobre el pressupost d'execució material, estipulat a l'article 8 de l'ordenança fiscal núm.5 Page=&7&

Mitjans de Pagament

Consulteu els tràmits específics:

• Autoliquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

• Autoliquidació de la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Servei

Urbanisme.

Termini màxim per resoldre i notificar

 El termini màxim per resoldre i notificar és de 2 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Documentació que cal aportar

En instal·lacións de potència tèrmica nominal instal·lada en generació de calor o fred menor de 5 kW:

• FORM189_1 Comunicació prèvia o Llicència d'obres instal·lació solar tèrmica

• Carta de pagament de l'autoliquidació de la taxa i de l'autoliquidació de l'ICIO

• Pressupost d'execució material

• Declaració responsable de la persona titular de la instal·lación on indiqui expressament que l'equip s'ha instal·lat correctament. Que la producció anual de ACS serà igual o superior al 70% del consum total, si és el cas. Que es realitzarà el manteniment per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació.

En instal·lacións de potència tèrmica nominal instal·lada en generació de calor o fred superior a 5 kW i inferior a 70 kW:

• FORM189_1 Comunicació prèvia o Llicència d'obres instal·lació solar tèrmica

• Carta de pagament de l'autoliquidació de la taxa i de l'autoliquidació de l'ICIO

• Memòria descriptiva de la instal·lació

• Càlcul de la potència tèrmica instal·lada

•Justificació de què les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència energètica i seguretat del RITE

• Pressupost d'execució material

• Plànols o esquema de les instal·lacions

• Estudi, o estudi bàsic de seguretat i salut, quan correspongui, de conformitat amb la normativa aplicable

• En cas d'actuar en representació: autorització de representació a tercers signat, DNI de la persona que autoritza i DNI del representant. Si l'autorització és a favor d'una persona jurídica, caldrà acreditar també els poders de representació de la persona que tramita la sol·licitud.

• Quan l'obra afecti a elements comuns d'una propietat en règim de propietat horitzontal, caldrà aportar l'acta de l'acord on s'autoritza de forma expressa les obres.

Normativa

Sentit del silenci

Positiu, vol dir que s'ha d'entendre estimada la teva sol·licitud.

Negatiu, quan la sol·licitud tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic o que es tracti d'obres de nova planta quan no s'hagin complert els deures exigits per la normativa urbanística aplicable i el planejament o per la manca d'informes preceptius i vinculants d'altres administracions que siguin determinants de l'atorgament de la llicència.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

• Codi Tècnic d'edificació.

• Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les actuacions d'ús del sòl. 

• Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic