Ajuntament

Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'obres d'instal·lació i/o modificació d'energia solar tèrmica

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet presentar la comunicació prèvia per la implantació de les instal·lacions d'energia solar tèrmica en els casos que s'indiquen a continuació:

 • Sobre coberta plana quan les instal·lacions no superin el metre d'alçada des de la coberta plana.
 • Sobre coberta inclinada quan els captadors o els panells s'hi ubiquin adossats en paral·lel.
 • Als espais de les parcel·les en sòl urbà (no ocupats per les edificacions), quan les instal·lacions es destinin a reduir la demanda energètica de l'edificació i no superin el metre d'alçada des de la rasant del sòl ni comportin una ocupació de la parcel·la superior al 25% de la seva superfície no edificable.

En la resta de casos es requereix sol·licitar llicència d'obres. Sempre requeriran llicència urbanística les instal·lacions i/o modificacions que s'ubiquin a edificacions en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i en béns sotmesos a un règim de protecció cultural o urbanística.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

 • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar".
 • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).
 • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

S'ha de tramitar abans de començar l'obra.

Les obres es podran començar transcorreguts 10 dies hàbils a comptar des de la presentació al registre general de l’ajuntament, de la comunicació prèvia i sempre que s'hagi aportat tota la documentació que s'indica al tràmit.

Cost?

Aquest tràmit està subjecte a l'autoliquidació prèvia de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme i al gravament estipulat a l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.

S'aplicarà la taxa 1,80% estipulada a l'article 6 de l'ordenança fiscal núm.12: Taxa per Llicències o la Comprovació d'Activitats en matèria d'Urbanisme.

S'aplicarà el gravamen del 3,4% sobre el pressupost d'execució material, estipulat a l'article 8 de l'ordenança fiscal núm.5: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Mitjans de pagament

Consulteu els tràmits específics:

 • Autoliquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Autoliquidació de la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Termini màxim per resoldre i notificar

La comunicació prèvia té els efectes previstos a la normativa sobre procediment administratiu comú des del moment en què té entrada al registre general d’aquest ajuntament, i faculta als serveis tècnics municipals per exercir les funcions de verificació de la documentació presentada, inspecció i comprovació dels fets comunicats.

Documentació que cal aportar

En instal·lacions de potència tèrmica nominal instal·lada menor que 5 kW:

 • Comunicació prèvia o Llicència d'obres instal·lació solar tèrmica.
 • Carta de pagament de l'autoliquidació de la taxa i de l'autoliquidació de l'ICIO.
 • Pressupost d'execució material (PEM).
 • Declaració responsable de la persona titular de la instal·lació on indiqui expressament que l'equip s'ha instal·lat correctament. Que la producció anual de ACS serà igual o superior al 70% del consum total, si és el cas. Que es realitzarà el manteniment per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació.

En instal·lacions de potència tèrmica nominal instal·lada superior a 5 kW i inferior a 70 kW:

 • Comunicació prèvia o Llicència d'obres instal·lació solar tèrmica.
 • Carta de pagament de l'autoliquidació de la taxa i de l'autoliquidació de l'ICIO.
 • Memòria descriptiva de la instal·lació.
 • Càlcul de la potència tèrmica instal·lada.
 • Justificació que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència energètica i seguretat del RITE.
 • Pressupost d'execució material.
 • Plànols o esquema de les instal·lacions.
 • Estudi, o estudi bàsic de seguretat i salut, quan correspongui, de conformitat amb la normativa aplicable.

En cas d'actuar en representació: autorització de representació a tercers signat, DNI de la persona que autoritza i DNI del representant. Si l'autorització és a favor d'una persona jurídica, caldrà acreditar també els poders de representació de la persona que tramita la sol·licitud.

Quan l'obra afecti a elements comuns d'una propietat en règim de propietat horitzontal, caldrà aportar l'acta de l'acord on s'autoritza de forma expressa les obres.

Normativa

Sentit del silenci

El silenci administratiu no opera en les declaracions responsables i comunicacions prèvies ja que no requereixen l'adopció d'una resolució per part de l'administració i permeten el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.

Marc legal

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 • Codi Tècnic d'edificació.
 • Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les actuacions d'ús del sòl.
 • Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

Més informació

El termini per a l'execució de les obres és l'indicat per la persona interessada. En absència d'aquest, amb caràcter general, s'estableix un termini d'inici de 3 mesos i un termini màxim per finalitzar-les de 6 mesos, ambdues a comptar des de la data de presentació de la comunicació o de la documentació requerida (si s'escau). Trancorreguts aquests terminis, la persona interessada queda inhabilitada per començar-les o acabar-les i haurà de presentar una nova comunicació.

Un cop finalitzades les obres, la persona interessada queda obligada a comunicar a l'ajuntament la finalització de les mateixes, en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic