Ajuntament

Tràmit amb certificat Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Whatsapp Correu

L'impost sobre vehicles (IVTM) és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques.

Estan obligats al pagament les persones propietàries dels vehicles donats d'alta.

  • En cas de vehicles nous, abans de matricular el vehicle al registre de Trànsit s’està obligat al pagament d’una autoliquidació. En aquest cas, la quota de l'IVTM es prorratejarà per trimestres naturals i correspondrà pagar la corresponent al trimestre de l’autoliquidació i la dels trimestres que quedin fins a finalitzar l’any.
  • Les baixes definitives del vehicle i les baixes temporals per robatori donen lloc al prorrateig de les quotes, és a dir, al pagament de la part proporcional de l’impost de circulació IVTM per trimestres complerts.

BENEFICIS FISCALS:

  • PERSONES AMB DISCAPACITAT: 

Estan exempts de l'impost els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%, i destinats per al seu ús exclusiu. L’exempció s’aplicarà, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport, mentre es mantinguin les dites circumstàncies.

Podeu sol·licitar aquesta bonificació per qualsevol d'aquests canals.

La documentació a presentar és la següent:

a. Instància per a sol·licitar la declaració d’exempció de l’IVTM per discapacitat ( MODEL ORGT_203)

b. DNI del titular del vehicle

c. Permís de circulació

d. Certificat que acrediti que el grau de discapacitat és igual o superior al 33 per 100, emès per l'òrgan competent.

e. Declaració signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.

f. En cas que el tràmit l’efectuï un tercer, caldrà acreditar la representació i adjuntar DNI del representant.(MODEL ORGT_ 280)

  •  VEHICLES HISTÒRICS:

S’estableix una bonificació del 100% als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. 

Podeu sol·licitar aquesta bonificació per qualsevol d'aquests canals.

La documentació a presentar és la següent:

a. Instància genèrica (MODEL ORGT_290)

b. DNI del titular del vehicle

c. Permís de circulació

d.Certificat de catalogació emès per l’òrgan competent, que acrediti el caràcter històric del vehicle.

e.Fitxa tècnica

f. En cas que el tràmit l’efectuï un tercer, caldrà acreditar la representació i adjuntar DNI del representant..(MODEL ORGT_ 280)

  • VEHICLES DE BAIX IMPACTE AMBIENTAL:

 S’estableix una bonificació del 50 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental. 

 - Elèctrics o híbrids.

- Que utilitzin com a combustible GLP, gas natural comprimit, hidrogen, biogàs, metà, metanol o derivats d’olis vegetals. 

- Classificats com a “zero emissions” i “ECO” en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit o 

- Classificats com a “A” a la base de dades actualitzada de vehicles del  “Instituto de Diversificación y Ahorro Energético” (IDAE), segons la “Guía de vehículos de Turismo de Venta en España con indicación de consumo y emisión de CO2” elaborada per l’IDAE.

 Podeu sol·licitar aquesta bonificació per qualsevol d'aquests canals.

La documentació a presentar és la següent:

a. Instància genèrica (MODEL ORGT_290)

b. DNI del titular del vehicle

c. Permís de circulació

d.Certificat de catalogació emès per l’òrgan competent, que acrediti el caràcter històric del vehicle.

e.Fitxa tècnica

f. En cas que el tràmit l’efectuï un tercer, caldrà acreditar la representació i adjuntar DNI del representant..(MODEL ORGT_ 280)

Consulteu les preguntes freqüents sobre l'IVTM en aquest enllaç.

Tramitació

 Com es pot demanar?

Per qualsevol tràmit i/o més informació caldrà que us adreceu a l'Organisme de Gestió Tributària 

Servei

Econòmica i Hisenda.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic