Ajuntament

Tràmit amb certificat Subvencions per al pagament de les despeses bàsiques de la llar

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les persones empadronades a Viladecavalls, que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores, sol·licitar la subvenció per al pagament de les despeses bàsiques de la llar.

Per la convocatòria de 2024, la persona sol·licitant haurà d'acreditar el compliment dels requisits a 01 de gener de 2024. La quantia màxima de la subvenció és de 350 euros.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física, empadronada a Viladecavalls, que compleixi els requisits establerts a la convocatòria a 01 de gener de 2024.

REQUISITS QUE CALDRÀ COMPLIR A 01 DE GENER DE 2024:

 • La persona sol·licitant haurà d'estar empadronada a Viladecavalls, en l'habitatge pel qual se sol·licita la subvenció.
 • La persona sol·licitant haurà de ser propietària, disposar d'un dret real d'usdefruit o d'habitació, disposar d'un dret d'arrendament (sempre que no s'hagi produït un subarrendament parcial)
 • L'habitatge haurà d'estar donat d'alta a la base de dades de l'impost de béns immobles (IBI) i de la taxa de recollida domiciliària d'escombraries.
 • La persona sol·licitant i les persones convivents no podran ser titulars de cap altre bé immoble de caràcter urbà (excepte una plaça d'aparcament i un traster o espai similar)
 • No es podrà superar el límit d'ingressos establerts per la unitat familiar.(Consulteu l'article 2.1.C)

Com es pot demanar?

 • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
 • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
 • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Des del 19 de febrer al 04 de novembre de 2024

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 2 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

La documentació d'acreditació dels requisits és obligatòria per poder iniciar la tramitació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

 • FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores. (Només si no heu presentat aquestes dades anteriorment a l'ajuntament, o bé, si heu modificat la vostra domiciliació bancària. Podeu consultar quines dades consten a la base de dades de l'ajuntament consultant la vostra carpeta ciutadana)
 • Declaració de l'IRPF de l'any anterior a la sol·licitud, de totes les persones empadronades al domicili majors de 16 anys.
 • Certificat negatiu d'Hisenda de totes les persones majors de 16 anys, empadronades al domicili i que no han presentat la declaració d'IRPF, per no estar obligat a presentar-la.
 • Certificat integral de prestacions de la seguretat social, de les persones majors de 16 anys. (Només les persones pensionistes o beneficiàries d'una prestació de la seguretat social
 • Certificat anual de prestacions no contributives, de les persones majors de 18 anys. (Només les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva). 
 • Contracte d'arrendament amb antiguitat mínima de 3 mesos (Només en cas de persones llogateres que no siguin titulars del rebut de la taxa d'escombraries)
 • Justificant de pagament dels darrers 3 rebuts de lloguer (Només en cas de persones llogateres que no abonen la taxa d'escombraries

L'ajuntament comprovarà el compliment dels següents requisits:

 • Empadronament de totes les persones que conviuen amb la persona sol·licitant.
 • Justificant de pagament de la taxa d'escombraries (últim rebut)

En tot cas, les famílies beneficiàries de la subvenció resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'administració pública. 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en què es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

 

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic