Ajuntament

Tràmit amb certificat Aportar documentació Justificació de Subvenció de Transport Públic per a Col·lectius específics

Whatsapp Correu

Les persones beneficiàries de la subvenció de transport públic per a col·lectius específics, convocatòria 2023, han de presentar els justificants de compra de targetes de transport tant per transport públic urbà com interurbà.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

  • Persones que han resultat beneficiàries de la subvenció de transport públic per a col·lectius específics.

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana.
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"

Quan es pot demanar?

Des de la notificació de l'atorgament de la subvenció i fins el 29 de setembre de 2023, inclós.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

 

 

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER LA JUSTIFICACIÓ:

Els tiquets justificatius del cost de transport abonat per l'usuari/ària:

  • Targetes de transport comprades al 2022 i esgotades durant el 2023.
  • Targetes de transport comprades al 2023 i esgotades durant el 2023.

En tot cas, les famílies beneficiàries de la subvenció resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'administració pública.

 

Normativa

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Convocatòria 2023 Subvenció de suport a la mobilitat per a l'ús de transport públic per a col·lectius específics.

Més informació

L'import màxim que podrà ser atorgat a cada beneficiari serà de 100 euros. En cap cas serà superior al 50% del cost total dels tiquets de transport justificats.

D’acord amb la normativa vigent, aquesta administració comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al departament d’Hisenda l’ajut atorgat .

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic