Ajuntament

Tràmit amb certificat LOPD, Dret de Supressió

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet suprimir (dret a l'oblit), gratuïtament les teves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació. 

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • PRESENCIALMENT, preferentment demanant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes. 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

No obstant, en el cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, l'ajuntament podrà cobrar un preu raonable o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud (art. 12.5 RGPD).

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

Termini màxim per resoldre i notificar

1 mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Documentació que cal aportar

Documentació justificativa de la defunció, en el cas de sol·licituds de cancel·lació de dades de persones difuntes.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

El sentit del silenci dependrà del contingut de la sol·licitud, d'acord amb el previst a l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

•  Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

•  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Tingues en compte les excepcions a l'exercici d'aquest dret:

•  Per l'acompliment d'una obligació legal de l’Ajuntament que requereixi aquest tractament o per a la realització d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics.

•  Si el tractament és amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadística, sempre que aquesta supressió pogués fer-la impossible o obstaculitzar-la greument.

•  Per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

•  Si hi ha una prohibició legal.

•  Si hi ha perill per a la defensa de l'estat.

•  Si cal garantir la seguretat pública.

•  Si cal protegir els drets i les llibertats de tercers.

•  Si hi ha una intervenció policial.

•  Si cal complir les obligacions tributàries.

•  Si la Hisenda pública inspecciona l'afectat.

•  Si hi ha terminis legals de conservació de les dades.

•  Si hi ha relació contractual entre el titular de les dades i el responsable del tractament.

La cancel·lació origina el bloqueig de les dades, i només s'han de conservar a la disposició d'administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s'han de suprimir les dades.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic