Ajuntament

Tràmit amb certificat Modificació de dades al Registre Municipal d'Unions Consensuals

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet fer la modificació de dades que constin en una inscripció en el registre municipal d´unions consensuals. 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que estigui inscrita com a parella de fet en el registre municipal d'unions consensuals de Viladecavalls.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

Termini màxim per resoldre i notificar

3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, amb caràcter general, però pot ser superior segons el contingut de la sol·licitud genèrica, en aplicació de l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

Documentació justificativa de les dades que es sol·licita rectificar.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat  amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 

Recursos

•  Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 

•  Decret Llei  3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables. (DOGC  núm.  6972  publicat el  08/10/2015) 

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

La modificació de dades la pot efectuar el membre de la parella al qual afectin o bé a instància de qualsevol dels dos convivents si les dades que es modifiquen són comunes.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic