Ajuntament

Tràmit amb certificat Baixa al Registre Municipal d'Unions Consensuals

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet fer la cancel·lació d'una inscripció en el registre municipal d´unions consensuals. Els membres de la unió tenen l´obligació de comunicar al registre els fets que suposin extinció de la unió. La cancel·lació de la inscripció de la unió podrà efectuar-se a instància de qualsevol dels seus membres. 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que estigui inscrita com a parella de fet en el registre municipal d'unions consensuals de Viladecavalls.

Cal tenir en compte que la cancel·lació de la inscripció de la unió podrà efectuar-se a instància de qualsevol dels seus membres. Només procedirà quant s´extingeixi la unió per alguna de les causes següents:

a)  Per comú acord dels convivents formalitzat en una escriptura pública.

b)  Mort o declaració de mort d’un dels convivents.

c)  Matrimoni de qualsevol dels convivents.

d)  Separació de fet de més d’un any.

e)  Voluntat d’un dels convivents notificada fefaentment a l’altre.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

Termini màxim per resoldre i notificar

3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, amb caràcter general, però pot ser superior segons el contingut de la sol·licitud genèrica, en aplicació de l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

Per a les sol·licituds d´extinció per mort o matrimoni:

•  Certificat de defunció del Registre Civil 

Per comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública:

•  Escriptura pública de dissolució formalitzada davant notari.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

•  Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 

•  Decret Llei  3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables. (DOGC  núm.  6972  publicat el  08/10/2015) 

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

 

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic