Ajuntament

Tràmit amb certificat Presentació de pliques i documents relacionats amb els procediments de contractació pública

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet la presentació d'ofertes en els diferents procediments de contractació pública convocats per l'Ajuntament, així com també, per l'aportació de documents que hagin estat requerits als licitadors, per part de l'Ajuntament, durant la tramitació dels esmentats procediments.

En tot cas, caldrà que consultis l'apartat del perfil del contractant, on trobaràs els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, així con la informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

Tramitació

Qui el pot demanar?

De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en la data final de presentació d'ofertes. 

La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra: 

a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial 

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 

c) classificació i altres circumstàncies inscrites, 

d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

Com es pot demanar?

La participació en processos de licitació ha de tramitar-se al Perfil del Contractant, dins la plataforma digital del mateix perfil eLICITA .

Quan es pot demanar?

Dins del termini establert al procediment de contractació pública en el qual participeu.

Cost?

Gratuït.

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini de tramitació de cada expedient de contractació variarà en funció del procediment aplicat d'acord amb el que estableixi la normativa de contractació.

Documentació que cal aportar

El detall de la documentació a presentar i la forma en què cal fer-ho s'especificarà en els plecs de cada licitació.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

El tipus de recurs a presentar s'indicarà al procediment de contractació pública en el qual participeu.

Normativa

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

•  Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic