Ajuntament

Tràmit amb certificat Baixa al Padró d´habitants per inscripció indeguda (BII)

Whatsapp Correu

Aquest tràmit, et permet comunicar les persones que resideixen al domicili en el qual t'empadrones. Amb aquesta comunicació, l'ajuntament iniciarà els tràmits que corresponguin, per tramitar la baixa al padró municipal d´habitants d'altres persones que continuen empadronades al teu domicili, tot i que ja no hi resideixen.

Tramitació

Qui el pot demanar?

• Qualsevol persona major d´edat empadronada al domicili on consti la persona o persones que actualment ja no hi resideixen.

• Un interessat no empadronat, sempre i quan demostri l´interès legítim, com en el cas del titular d´un habitatge.

Si efectues el tràmit mitjançant un representant, recorda que cal acreditar la representació per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets. Per la resta de tràmits la representació es presumeix.

 

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia que es podrà sol·licitar  al web municipal https://citaprevia.viladecavalls.cat/viladecavalls o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

 

IMPORTANT! 

Et recomanem que comprovis abans si l'administració a la qual vols presentar el tràmit, et permet fer-ho electrònicament. En aquest cas, pots presentar-ho des de casa sense desplaçar-te a cap administració. 

Si has de tramitar presencialment, no oblidis que has de portar la sol·licitud i documentació que et demana l'administració a qui adreces el tràmit complimentada i signada. 

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció al Ciutadà.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació. No obstant, atès que es requereix informe preceptiu del Consell d'Empadronament aquest termini pot ser ampliat fins a un màxim de 6 mesos.

Documentació que cal aportar

En el cas que la persona sol•licitant no es trobi empadronada al domicili, caldrà que aporteu documentació acreditativa de la titularitat de l’habitatge: 

•  Escriptures de propietat, de drets reals d’usdefruit, ús o habitació.

•  Certificat del Registre de la Propietat.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

•  Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.

•  Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

•  Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.

•  Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Si durant la tramitació de la baixa d’ofici es produeix un moviment residencial de  l'afectat, no procedirà el curs de l’expedient d’aquesta persona per manca de l’objecte que la motivava i es donarà compte a la part que va instar el procediment.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic