Ajuntament

Tràmit amb certificat Certificat d´empadronament amb anterioritat a l’1 de maig de 1996

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet obtenir un justificant que certifiqui la teva inscripció al padró d’habitants de Viladecavalls amb informació padronal anterior a l’ 1 de maig de 1996, data a partir de la qual es va informatitzar la base de dades. 

Per acreditar un període concret caldrà que especifiquis a la sol·licitud el termini i domicili a certificar. Per certificar diferents canvis padronals caldrà que especifiquis totes les adreces i dates.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia. Demaneu-la a l'enllaç cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41.

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

S'aplicarà la taxa estipulada per "Certificacions que requereixen comprovació de dades de padrons anteriors al vigent  a", art. 6 de l'ordenança fiscal número 11 Taxa per Expedició de Documents Administratius

Mitjans de Pagament

Podràs efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

• Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR046 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant .

   IMPORTANT!  Caldrà fer constar al pagament el concepte TR033 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant.

• Mitjançant targeta de crèdit a Oficina d'atenció al ciutadà OAC , només en tràmits presencials.

Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Servei

Atenció al Ciutadà.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

 

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació excepte que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers. En aquest cas, caldrà annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

 

Normativa

Sentit del silenci

Positiu, vol dir que s'ha d'entendre estimada la teva sol·licitud.

Normativa

•  Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

•  Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.

•  Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

•  Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.

•  Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic