Ajuntament

Tràmit amb certificat Confirmació de continuïtat de residència al Padró Municipal d´Habitants Estrangers Comunitaris i/o residents a Espanya (NO ENCSARP)

Whatsapp Correu

Si ets una persona estrangera comunitària, assimilada o amb permís de residència permanent (NO ENSCARP), aquest tràmit et permet complir amb l'obligació legal de confirmar la teva residència a Viladecavalls.  En cas que no ho facis en el termini previst, d'ofici es tramitarà la teva baixa de padró municipal d'habitants. (BII)

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones estrangeres comunitàries, assimilades i/o amb permís de residència permanent (NO ENCSARP).

Com es pot demanar?

     • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Quan es pot demanar?

Durant el mes anterior a la caducitat de la inscripció padronal en aquest municipi o bé des de l’última renovació expressa. 

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció a la ciutadania

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini ja que les declaracions responsables i les comunicacions prèvies no requereixen l’adopció d’una resolució per part de l’administració. La seva presentació faculta a l’administració per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Documentació que cal aportar

Document identificatiu d'identitat en vigor.

Normativa

Sentit del silenci

El silenci administratiu no opera en les declaracions responsables i comunicacions prèvies ja que no requereixen l'adopció d'una resolució per part de l'administració i permeten el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa

•  Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

•  Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.

•  Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

•  Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.

•  Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic