Ajuntament

Tràmit amb certificat Alta com anunciant en mitjans municipals (revista, programa d’activitats, ràdio vila)

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet, com empresa, entitat o associació, presentar una sol•licitud a l'Ajuntament per aparèixer com anunciant als mitjans municipals.

Abans d'efectuar el tràmit, contacta amb el Servei de Comunicació per conèixer la disponibilitat de l'espai on vols publicitar el teu producte o servei. Una vegada tinguis la conformitat, pots presentar la teva petició, adjuntant el comprovant del pagament.

Si ets una entitat inscrita al REM municipal, i vols anunciar una activitat oberta al públic i d'interès general a l'agenda mensual, recorda que cal que enviïs la informació abans del dia 14 del mes anterior.
 

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica interessada en publicar el seu anunci.

Si es tracta d'una persona jurídica o efectues el tràmit com a representant , recorda que caldrà que adjuntis els poders de representació, o la representació a tercers signada i adjuntant el DNI de la persona representada.

Com es pot demanar?

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes enllaç.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

S'aplicarà la taxa estipulada a l'art.5 de l'ordenança fiscal 13 Taxes per les Activitats Organitzades per les Regidories d'Esports, Cultura, Joventut, Ensenyament, Serveis Socials, Participació Ciutadana i Comunicació

Mitjans de Pagament

Podràs efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

•  Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR050 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant .

IMPORTANT!  Caldrà fer constar al pagament el concepte TR059 seguit del DNI amb lletra de la persona que fa la sol·licitud.

Has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat. 

Servei

Comunicació

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

 

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació, no obstant a la sol•licitud cal que facis constar de forma explícita quin producte o servei vols anunciar, en quin mitjà municipal, tipus i periodicitat d’acord amb els formats establerts a l’ordenança fiscal 13.

Normativa

Sentit del silenci

El silenci administratiu no opera en les declaracions responsables i comunicacions prèvies ja que no requereixen l'adopció d'una resolució per part de l'administració i permeten el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa

•  Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

•  Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.

•  Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

•  Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.

•  Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic