Ajuntament

Tràmit amb certificat Alta com anunciant en mitjans municipals (revista, programa d’activitats, ràdio vila)

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet, com empresa, entitat o associació, presentar una sol·licitud a l'Ajuntament per aparèixer com anunciant als mitjans municipals.

Abans d'efectuar el tràmit, contacta amb el Servei de Comunicació per conèixer la disponibilitat de l'espai on vols publicitar el teu producte o servei. Una vegada tinguis la conformitat, pots presentar la teva petició, adjuntant el comprovant del pagament.

Si ets una entitat inscrita al REM municipal, i vols anunciar una activitat oberta al públic i d'interès general a l'agenda mensual, recorda que cal que enviïs la informació abans del dia 14 del mes anterior.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica interessada en publicar el seu anunci.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes. 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

S'aplicarà la taxa estipulada a l'art.5 de l'ordenança fiscal www.viladecavalls.cat/seu-electronica/normativa-municipal/ordenances-fiscals/normes-ord-13-taxes-per-les-activitats-organitzades-per-les-regidories-d-esports-cultura-joventut-serveis-socials-participacio-ciutadana.pdf/view

Mitjans de Pagamanet

Podràs efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

•  Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR050 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant .

IMPORTANT!  

Has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat. 

Servei

Comunicació

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

 

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació, no obstant a la sol•licitud cal que facis constar de forma explícita quin producte o servei vols anunciar, en quin mitjà municipal, tipus i periodicitat d’acord amb els formats establerts a l’ordenança fiscal 13.

Normativa

Sentit del silenci

El silenci administratiu no opera en les declaracions responsables i comunicacions prèvies ja que no requereixen l'adopció d'una resolució per part de l'administració i permeten el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa

•  Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

•  Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.

•  Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

•  Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.

•  Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic