Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de domiciliació bancària rebuts de l'Ajuntament

Whatsapp Correu

Pots fer aquest tràmit si tens domiciliat algun rebut de l'Ajuntament i vols modificar les dades bancàries facilitades quan vas efectuar el tràmit pel qual estas abonant la taxa (per exemple: llars d'infants, escola de música o servei de teleassistència)

Aquest tràmit no serveix per a la comunicació de dades bancàries per a la domiciliació dels tributs municipals. En aquest cas, cal que adrecis la teva petició a l'Organisme de Gestió Tributària.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que tingui domiciliat els rebuts de l'Ajuntament pels conceptes de llars d'infants, escoles i teleassistència, directament o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana(OAC). 

  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat" 

  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció a la Ciutadania.

Termini màxim per resoldre i notificar

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

 

Documentació que cal aportar

• Formulari de Sol·licitud de domiciliació bancària signat i on consti el segell del banc. 

• Certificat de titularitat del compte o altre document bancari on consti el nom de la persona titular i el número de compte IBAN.

Quan complimentis el formulari, recorda que potser que el la persona beneficiaria del Servei i la persona titular del Compte no siguin les mateixes. Per exemple: El servei de llar d'infants, és beneficiari del servei l'alumne/a i és titular del compte, el pare/mare o tutor legal que va realitzar el tràmit de matrícula.

 

Normativa

Normativa

•  Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Adminsitració Local amb habilitació de caràcter nacional.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic