Ajuntament

Tràmit amb certificat Dret d'accés a la Informació Pública

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord el que regula el títol III de la llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Comprova abans de fer la sol·licitud si la informació que vols consultar ja està publicada al Portal de Transparència Ajuntament de Viladecavalls.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar".
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

L’accés a la informació pública és gratuït.

L'expedició de còpies està subjecte a contraprestació econòmica. S'aplicarà la taxa estipulada a l'ordenança fiscal.

Mitjans de pagament

Podràs efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

  • Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR012 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant.

IMPORTANT! Caldrà fer constar al pagament el concepte TR012 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant.

Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics.

Termini màxim per resoldre i notificar

Un mes a comptar del dia següent a la data de recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà ampliar 15 dies hàbils més en el cas que el volum o la complexitat de la informació que es sol·licita ho facin necessari, fet que es comunicarà al sol·licitant.

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació excepte que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers. En aquest cas, caldrà annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

Normativa

Sentit del silenci

Positiu amb caràcter general, tret que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, o que en la informació sol·licitada concorri alguns dels límits establerts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Recursos

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició en el termini d'1 mes a comptar des del dia següent a la data de notificació.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública, i si s'escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, en el termini d'1 mes des de la data en que ha estat notificada la resolució desestimatòria o des de la data en què ha finalitzat en termini de 30 dies per el lliurament efectiu de la informació.

Marc legal
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,accés a la informació pública i bon govern.

Més informació

Es pot sol·licitar a l'Ajuntament qualsevol informació elaborada per aquesta administració i la que té en seu poder, tenint en compte els límits d'accés que preveu la llei 19/2014 art.20 a 25.

Les sol·licituds d’accés a la informació pública hauran de contenir obligatòriament:

  • La identitat del sol·licitant.
  • La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concrets.
  • La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.
  • Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l’Administració.
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic