Ajuntament

Tràmit amb certificat Baixa d’Inscripció al Cens d´animals de companyia

Whatsapp Correu

Si ets una persona propietària d’un animal de companyia (gat, gos o fura) que resideix al municipi de Viladecavalls i que consta d’alta al registre municipal d’animals de companyia, aquest tràmit et permet comunicar la baixa al registre municipal d’animals de companyia.

 

Són motiu de baixa el canvi de residència/propietari, la desaparició o defunció  de l’animal.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones propietàries d'animals de companyia (gossos, gats i fures) que tinguin la seva mascota residint de manera habitual al municipi de Viladecavalls.

Quan la sol·licitud d'inscripció en el registre, és d'un gos pigall, la sol·licitud ha de fer-la la persona usuària (posseïdora ) del gos, encara que el titular sigui l'ONCE.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia. Demaneu-la a l'enllaç  cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any, en el termini màxim de 2 mesos des de la data del fet que la causa.

Cost?

Gratuït.

Servei

Salut pública

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

• FORM66_1 Sol·licitud Baixa Cens animals de companyia
• Certificat veterinari de defunció o Cartilla veterinària vigent on constin les dades del propietari,dades de l’animal, microxip i la inscripció de la defunció.
• Documentació acreditativa de la identitat de la persona propietària (DNI, NIE o Passaport), en vigor.
 
La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
 

Normativa

Sentit del silenci

Positiu, vol dir que s'ha d'entendre estimada la teva sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

•  Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, del qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

•  Decret 328/1998 relatiu a la identificació i al registre general d’animals de companyia.

•  Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

•  Llei 50/1999, 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

•  Ordenança reguladora de la Tinença de Gossos

•  Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Si l’animal que causa la baixa estava considerat com a  potencialment perillós, de conformitat amb l'article 3r de la Llei 10/1999, el propietari haurà de sol•licitar també la baixa de la corresponent LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.  

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic