Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de la targeta de la deixalleria municipal.

Whatsapp Correu

Aquest tràmit, et permet sol·licitar la targeta d’usuari per accedir a la deixalleria municipal.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Podran presentar la sol•licitud:

•  En Qualitat de Propietari: els propietaris d’habitatges, subjectes passius de la taxa d’escombraries municipal. (Targeta principal)

•  En Qualitat de No Propietari: les persones físiques en relació al domicili en el qual es troben empadronats.(Targeta Subordinada)

•  Les persones jurídiques d’activitats comercials que generin residus assimilables als domèstics i que siguin subjectes passius de la taxa d’escombraries municipal.

En referència a un mateix domicili, es podran demanar fins un màxim de dues targetes subordinades a la targeta principal. Aquestes persones seran familiars o altres persones relacionades (majors de 18 anys) que acreditin viure al domicili.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar".

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. Si no en tens, i vols fer-ho, consulta el tràmit Sol·licitud de Certificat IdCat mòbil Només necesssites DNI, targeta sanitària i màxim 5 minuts del teu temps.

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41.

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

No obstant, d'acord amb el compromís de qualitat establert per l'ajuntament de Viladecavalls, és de 15 dies en tramitació electrònica i lliurament immediat en tramitació presencial, sempre que es compleixin els requisits i s'aporti la documentació necessària.

Documentació que cal aportar

No cal aportar cap documentació. L'Ajuntament comprovarà l'empadronament i si el sol·licitant és subjecte passiu de la taxa d'escombraries.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

• Reglament d'ús i funcionament de la deixalleria

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

És important que s’indiquin bé les dades de telèfon i, sobre tot correu electrònic, si en disposen, ja que cada vegada que es faci una aportació de residus a la deixalleria es rebrà un correu resum de les aportacions efectuades per l’interessat.

L’adreça per la qual es tramita la sol·licitud ha de coincidir amb l’adreça del rebut d’escombraries. Per aquest motiu es recomana disposar de les dades del darrer rebut d’escombraries a mà alhora de fer la sol·licitud.

Podeu consultar les aportacions efectuades a la deixalleria al següent enllaç

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic