Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de reutilització de residus de la deixalleria municipal

Whatsapp Correu

La Deixalleria disposa d’un espai habilitat per a la reutilització de residus per als usuaris i usuàries de la instal·lació.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

Directament a la Deixalleria municipal.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient

Termini màxim per resoldre i notificar

Immediat.

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació. 

La persona sol·licitant haurà de complimentar una declaració i declarar que no existeix afany de lucre acceptant expressament els condicionats que es detallen al formulari.

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

• Reglament d'ús i funcionament de la deixalleria

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

La retirada de materials de la zona de reutilització haurà de fer-se complint amb el protocol i horaris de funcionament de la instal·lació, incloent els formularis de retirada que pot facilitar el personal de la Deixalleria.

Un cop acabada la vida útil del material retirat per reutilització, el ciutadà/ana ha de tornar a dipositar l’objecte a la Deixalleria com a residu.

Materials que poden ser perillosos, o que comportin problemes de protecció de dades, de seguretat elèctrica o hagin de seguir altres canals de gestió com a residus per part de l’Ajuntament, no són donats en reutilització. 

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic