Ajuntament

Tràmit amb certificat Reducció fiscal de la Taxa d’escombraries per ús de la deixalleria

Whatsapp Correu

Les persones físiques empadronades a Viladecavalls i que siguin subjectes passius de la Taxa d'escombraries pel seu domicili habitual, podran gaudir dels beneficis fiscals previstos a l'art.6.2.4,  de l'Ordenança Fiscal núm.10, Taxa per a la prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals.

Quadre de reducció sobre la quota tributària de la taxa d'habitatges:

•  Entre 4 i 9 bonificació del 10%  

•  Entre 10 o més bonificació del 20%

Podeu consultar el vostre històric d'aportacions al següent enllaç.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones que compleixin els requisits NO han de tramitar cap sol·licitud. L'ajuntament comprovarà d'ofici les aportacions que heu efectuat a la deixalleria durant l'any anterior i en relació al domicili de referència.

REQUISITS:

a) La persona beneficiària, ha de ser una persona física empadronada a Viladecavalls.

b) La persona beneficiària, ha de ser subjecte passiu de la taxa d'escombraries en relació al domicili on es troba empadronada.

c) Només es contemplaran com a vàlides les aportacions de deixalles que no estiguin incloses a la recollida selectiva.

Es considera recollida selectiva, la que es fa mitjançant els contenidors instal·lats en la via pública (matèria orgànica, envasos, paper i cartró, rebuig, etc)

d) No es tindran en compte les entrades del mateix dia.

e) La persona beneficiària no pot haver estat sancionada o amonestada per infraccions de les normes de recollida selectiva.

Servei

Medi Ambient

Normativa

Normativa

• Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals.

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària

• Ordenança Fiscal 10 Taxes per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic