Ajuntament

Tràmit amb certificat Ajuts Individuals Menjador Escolar. Curs 2022-2023

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les famílies empadronades a Viladecavalls i amb infants matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics, i que durant el curs 2022-2023 realitzin els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria.

Per accedir-hi serà necessari complir amb els requisits personals i econòmics establerts a les bases de la convocatòria  i aportar tota la documentació obligatòria que s'especifica en aquesta fitxa de tràmit.

Els ajuts individuals de menjador  són atorgats segons les Bases reguladores basades amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que aprova el Consell Comarcal. 

  

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació del pare, mare o tutor legal, caldrà que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia que es podrà sol·licitar a cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

Quan es pot demanar?

Des del 02 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

L'Ajuntament derivarà al Consell Comarcal del Vallés Occidental la teva sol·licitud, organisme que tramitarà i resoldrà l'expedient.

Documentació que cal aportar

• FORM89_1 Sol·licitud Ajuts Menjador CCVOC 2022-2023  (complimentat i signat. IMPORTANT complimentar l'IDALU de l'alumne sol·licitant)

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

La presentació de la sol·licitud incorpora l'autorització per a la consulta de dades a altres administracions públiques de totes les persones majors d'edat que convisquin al domicili. La persona sol·licitant es fa responsable d'informar-les d'aquesta autorització.

Qualsevol sol·licitud que no estigui degudament justificada no es tramitarà.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES PERSONALS.

• DNI, NIE o passaport del sol·licitant i persones d'edat igual o major de 16 anys de totes les persones que consten empadronades amb l'alumne..

• Llibre de família o certificat de naixement (només en cas d' infants menors de 14 anys  que no tinguin DNI)

• En situació d’acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.

• En cas de separació/divorci: Conveni, sentència de divorci o l'acta final de mediació del Departament de Justícia.

• L'ajuntament comprovarà les persones empadronades al domicili en el qual es troba empadronat l'alumne.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES ECONÒMIQUES DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA:

En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:

• Persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social: caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponents a l’any 2021.

• Certificat acreditatiu de l’atorgament i de la quantitat rebuda al 2021 en el cas d’ altres rendiments no contributius. Les principals prestacions i complements que no tributen són Renda Garantida de Ciutadania. Prestacions de la Llei de dependència. Prestacions a favor de familiar. Prestacions per acolliment familiar. Indemnitzacions per acomiadament. Pensions d’aliments en cas de divorci i totes les previstes a la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

• En cas de prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: s’acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

• Informe de Vida Laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. 

• En cas de no poder acreditar al nivell de renda familiar, declaració jurada d'ingressos.

• El servei tramitador, consultarà les prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents, bàsiques, de subsistència, degudament acreditada per l'administració competent.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

• Bases Reguladores Ajuts Menjador Curs 2022-2023

• Full Informatiu Requisits Ajuts Menjador Curs 2022-2023

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització en cas d'atorgament de l'ajut, a què el pagament de l'import derivat de la utilització del servei es realitzi a l'ajuntament de referència o a l'escola/AMPA que en gestiona el servei.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic