Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció per a l'ús de Transport Adaptat

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les persones que compleixin els requisits establerts a la convocatòria, sol·licitar una subvenció per a l'ús de transport adaptat.

REQUISITS OBLIGATORIS.

 • Persones empadronades a Viladecavalls amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la presentació de la sol·licitud.
 • Persones amb certificat de disminució igual o superior al 65% i amb mobilitat reduïda que assisteixin a un centre ocupacional degudament registrat i que formi part de la xarxa pública. L'assistència al centre, que haurà d'estar ubicat dins la comarca del Vallès Occidental, haurà de ser com a mínim de 3 dies a la setmana, de dilluns a divendres.
 • Persones dependents, amb manca d'autonomia personal i amb necessitat de transport adaptat, que tinguin plaça en un centre de dia, degudament registrat i que formi part de la xarxa pública. L'assistència al centre, que haurà d'estar ubicat dins la comarca del Vallès Occidental, haurà de ser com a mínim de 3 dies a la setmana, de dilluns a divendres.

En cas, que la persona sol·licitant no disposi del barem de mobilitat reduïda la persona podrà optar a ser beneficiària de la subvenció si disposa del barem de l'acompanyant.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones físiques que compleixin els requisits.

Com es pot demanar?

 • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
 • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
 • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Des de l'15 al 30 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 6 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

La documentació d'acreditació dels requisits és obligatòria per poder iniciar la tramitació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA AMB LA SOL·LICITUD:

 • Pressupost previst del cost del servei de TA pel qual es demana la subvenció.

(*) L'ajuntament comprovarà el compliment dels següents requisits:

 • Empadronament històric amb antiguitat mínima de 6 mesos a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Certificat del reconeixement de grau de discapacitat emès per l'òrgan competent, en vigor.
 • Certificat d'assistència al servei amb les dades administratives del centre.

ALTRA DOCUMENTACIÓ (Si s'escau):

 • FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores i certificat de titularitat del compte.(Si heu presentant aquesta documentació amb anterioritat i no heu modificat les dades no caldrà aquest formulari)
 • REPRESENTACIÓ A TERCERS. Només si el tràmit el presenta una persona en representació de la persona sol·licitant caldrà adjuntar el Formulari de representació a tercers, DNI de la persona sol·licitant i DNI de la persona representant.

En tot cas, les famílies beneficiàries de la subvenció resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'administració pública.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Convocatòria Subvencions de Transport Adaptat 2024

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic