Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció per a l'ús de Transport Adaptat

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les persones que compleixin els requisits establerts a la convocatòria, sol·licitar una subvenció per a l'ús de transport adaptat.

Aquesta subvenció és incompatible amb la subvenció de Transport Públic per a Col·lectius específics.

 

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones físiques, majors de 18 anys i empadronades a Viladecavalls amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la presentació de la sol·licitud i que compleixin els requisits següents:

• Persones amb certificat de disminució igual o superior al 65% i amb mobilitat reduïda que assisteixin a un centre ocupacional degudament registrat i que formi part de la xarxa pública. L'assistència al centre, que haurà d'estar ubicat dins la comarca del Vallès Occidental, haurà de ser com a mínim de 3 dies a la setmana, de dilluns a divendres.

• Persones dependents, amb manca d'autonomia personal i amb necessitat de transport adaptat, que tinguin plaça en un centre de dia, degudament registrat i que formi part de la xarxa pública. L'assistència al centre, que haurà d'estar ubicat dins la comarca del Vallès Occidental, haurà de ser com a mínim de 3 dies a la setmana, de dilluns a divendres.

Com es pot demanar?

Quan es pot demanar?

Des de l'11 al 28 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar l'atorgament o desestimació de la subvenció, és de 6 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Documentació que cal aportar

La documentació d'acreditació dels requisits és obligatòria per poder iniciar la tramitació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA AMB LA SOL·LICITUD:

• Certificat acreditatiu de reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 65% i amb mobilitat reduïda.
• Pressupost previst del cost del servei de TA pel qual es demana la subvenció.

• FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores i certificat de titularitat del compte.(Si heu presentant aquesta documentació amb anterioritat i no heu modificat les dades no caldrà aquest formulari)

• REPRESENTACIÓ A TERCERS. Només si el tràmit el presenta una persona en representació de la persona sol·licitant caldrà adjuntar el Formulari de representació a tercers, DNI de la persona sol·licitant i DNI de la persona representant.

 
(*) L'ajuntament comprovarà el compliment del requisit d'empadronament i l'assistència al centre ocupacional o centre de dia.

En tot cas, les famílies beneficiàries de la subvenció resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'administració pública.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Convocatòria Subvencions de Transport Adaptat 2023

Més informació

 

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic