Ajuntament

Tràmit amb certificat Comunicació de finalització d'obres en instal·lacions d'energia solar tèrmica

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet, una vegada finalitzada les obres, comunicar a l'ajuntament la finalització de les mateixes, en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que van sol·licitar la llicència d'obres, declaració responsable o comunicació prèvia.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació de la persona interessada, o en representació d'una persona jurídica, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic.  Si no en tens, i vols fer-ho, consulta el tràmit Sol·licitud de Certificat IdCat mòbil . Només necesssites DNI, targeta sanitària i màxim 5 minuts del teu temps.

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia a cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015. 

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes enllaç.

Quan es pot demanar?

Un cop finalitzades les obres, amb caràcter obligatori caldrà comunicar a l'ajuntament la finalització de les mateixes, en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Cost?

Gratuït.

Servei

Urbanisme.

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini ja que les declaracions responsables i les comunicacions prèvies no requereixen l’adopció d’una resolució per part de l’administració. La seva presentació faculta a l’administració per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Documentació que cal aportar

• FORM01_1 Instància genèrica

És obligatori que feu constar el número d'expedient corresponent a la llicència atorgada o registre d'entrada de la sol·licitud en cas de comunicació prèvia d'obres. 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

• Codi Tècnic d'edificació.

• Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les actuacions d'ús del sòl. 

• Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic