Ajuntament

Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar fotovoltaica

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet presentar la comunicació prèvia per la implantació de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en els casos que s'indiquen a continuació:

• Sobre coberta plana quan les instal·lacions no superin el metre d'alçada des de la coberta plana.

• Sobre coberta inclinada quan els captadors o els panells s'hi ubiquin adossats en paral·lel.

• Als espais de les parcel·les en sòl urbà (no ocupats per les edificacions), quan les instal·lacions es destinin a reduir la demanda energètica de l'edificació i no superin el metre d'alçada des de la rasant del sòl ni comportin una ocupació de la parcel·la superior al 25% de la seva superfície no edificable.

En la resta de casos es requereix sol·licitar llicència d'obres, Sempre requeriran llicència urbanística les instal·lacions i/o modificacions que s'ubiquin a edificacions en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i en béns sotmesos a un règim de protecció cultural o urbanística.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar".
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

S'ha de tramitar abans de començar l'obra.

Les obres es podran començar transcorreguts 10 dies hàbils a comptar des de la presentació al registre general de  l’ajuntament,  de la comunicació prèvia i sempre que s'hagi aportat tota la documentació que s'indica al tràmit. 

Cost?

Aquest tràmit està subjecte a l'autoliquidació prèvia de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme i al gravament estipulat a l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.

S'aplicarà la taxa 1,80% estipulada a l'article 6 de l'ordenança fiscal núm.12 Page=&3&

S'aplicarà el gravamen del 3,4% sobre el pressupost d'execució material, estipulat a l'article 8 de l'ordenança fiscal núm.5 Page=&7&

Mitjans de Pagament

Consulteu els tràmits específics:

• Autoliquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

• Autoliquidació de la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Servei

Urbanisme.

Termini màxim per resoldre i notificar

La comunicació prèvia té els efectes previstos a la normativa sobre procediment administratiu comú des del moment en què té entrada al registre general d’aquest ajuntament, i faculta als serveis tècnics municipals per exercir les funcions de verificació de la documentació presentada, inspecció i comprovació dels fets comunicats.

Les deficiències que es detectin pels serveis municipals en la comunicació prèvia i en la documentació presentada, seran comunicades a la persona interessada, perquè en el termini màxim de deu dies procedeixi a la seva esmena.

En cas de no esmenar les deficiències comunicades en el termini assenyalat, es tindrà a la persona interessada per desistit/da de la seva petició, d’acord amb l’article 68 de la Llei  39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanyi  o s’incorpori a una comunicació prèvia, o la no presentació d’aquesta davant l’ajuntament, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’execució de l’obra afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguin correspondre.

Documentació que cal aportar

• FORM211_1 Comunicació prèvia d'obres instal·lació solar fotovoltaica.

• Carta de pagament de l'autoliquidació de la taxa i de l'autoliquidació de l'ICIO.

• Memòria o projecte tècnic de la instal·lació, la qual inclourà: titulars i agents actuants; emplaçament i accessos; potència de la instal·lació; bases de disseny; descripció de la instal·lació; càlculs justificatius; plànols; consideracions de seguretat i salut; consideracions sobre residus i deixalles; integració paisatgística i arquitectònica.

• Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut, quan correspongui, de conformitat amb la normativa aplicable,

• Pressupost d'execució material.

• Declaració responsable de l'empresa instal·ladora.

• En cas d'actuar en representació: autorització de representació a tercers signat, DNI de la persona que autoritza i DNI del representant. Si l'autorització és a favor d'una persona jurídica, caldrà acreditar també els poders de representació de la persona que tramita la sol·licitud.

• Quan l'obra afecti a elements comuns d'una propietat en règim de propietat horitzontal, caldrà aportar l'acta de l'acord on s'autoritza de forma expressa  les obres.

 

Normativa

Sentit del silenci

El silenci administratiu no opera en les declaracions responsables i comunicacions prèvies ja que no requereixen l'adopció d'una resolució per part de l'administració i permeten el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.

Normativa

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

• Codi Tècnic d'edificació.

• Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les actuacions d'ús del sòl. 

• Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

 

Més informació

El termini per a l'execució de les obres és l'indicat per la persona interessada. En absència d'aquest, amb caràcter general, s'estableix un termini d'inici de 3 mesos i un termini màxim per finalitzar-les de 6 mesos, ambdues a comptar des de la data de presentació de la comunicació o de la documentació requerida (si s'escau). Trancorreguts aquests terminis, la persona interessada queda inhabilitada per començar-les o acabar-les i haurà de presentar una nova comunicació.

Un cop finalitzades les obres, la persona interessada queda obligada a comunicar a l'ajuntament la finalització de les mateixes, en un termini màxim de 10 dies hàbils.

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic