Ajuntament

Tràmit amb certificat Reclamació o denúncia de consum

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet fer una reclamació o denúncia de consum a l’OMIC quan com a persona consumidora pateixis alguna incidència o problema en la compra d’un producte o en la prestació de serveis. 

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona titular del contracte de servei o factura o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Si efectues el tràmit mitjançant un representant, recorda que cal acreditar la representació per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets. Per la resta de tràmits la representació es presumeix.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a  les unitats mòbils de la Diputació de Barcelona que es desplacen al municipi de Viladecavalls d’acord amb el calendari de visites establert. No cal concertar cita prèvia.

Si el calendari establert no s’adeqüa a la teva necessitat,  pots adreçar-te a l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC) i presentar la documentació. Nosaltres la derivarem a l’oficina de consum de la Diputació de Barcelona per a la seva tramitació i resolució.

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

RECORDA! És imprescindible que primer adrecis la teva reclamació a l’establiment, empresa o proveïdor de serveis amb el que has tingut la relació. Si en el termini de 30 dies des de la data de presentació de la reclamació no has rebut resposta o aquesta no resulta satisfactòria, pots presentar la teva reclamació davant l’OMIC.

En els establiments presencials, demaneu els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.

Si es tracta d’un servei bàsic –llum, aigua, gas, transports...– i comuniqueu la incidència telefònicament, recordeu que us han de facilitar un número d’incidència. Aquest número el necessitareu per tramitar amb Consum.

Si heu reclamat el servei via web, correu electrònic, servei postal, burofax... necessitareu el justificant de presentació.

En tot cas, a l’escrit de reclamació heu d’incloure-hi les vostres dades (adreça, telèfon de contacte, etc.), una exposició dels fets i la petició que feu. Adjunteu-hi també la documentació de què disposeu (factures, tiquets, publicitat, pressupost...)

Cost?

Gratuït.

Servei

Consum

Termini màxim per resoldre i notificar

L'Ajuntament derivarà a la Diputació de Barcelona la teva sol·licitud, organisme que tramitarà la reclamació o denúncia de consum presentada d'acord a la normativa específica i les circumstàncies plantejades.

Documentació que cal aportar

•  Reclamació prèviament presentada a l’empresa. Han d’haver passat 30 dies des de la interposició de la reclamació o bé l’empresa us n’ha d’haver donat resposta per escrit.

•  Certificat de correus amb avís de recepció, full de reclamació segellat o comprovant de l’enviament de la reclamació.

•  Resposta de l’empresa, si n’hi hagués.

•  Si actues com a representant, cal aportar una autorització signada i fotocòpia del DNI del titular de la factura o servei a reclamar.

•  Qualsevol altra documentació que acrediti la reclamació (factures, contractes, bitllets d’avió...)

 

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

 

• Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya.

• Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.

• Decret 121/2013, de 26 de febrero, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denuncia en les relacions de consum.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

 

Més informació

No són temes de consum per exemple:  aquells sotmesos a via judicial, qüestions penals, temes laborals, dret civil (herències, divorcis, assumptes entre particulars,etc..), problemes de convivència de comunitats, problemes amb l´administració pública, o casos on s´hagin produït intoxicacions, lesions, morts o existeixin indicis racionals de delicte.

 

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic