Ajuntament

Tràmit amb certificat Autorització per fer foc del 15 de març al 15 d'octubre (Gencat)

Whatsapp Correu

En el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, les persones que tinguin previst la realització d’un foc a Viladecavalls, en terrenys forestals i/o la franja de 500 metres que els envolta, hauran de sol·licitar autorització mitjançant imprès normalitzat del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones que han de realitzar la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal amb l'autorització expressa de la persona propietària de la finca.

Les entitats o associacions legalment constituïdes que hagin de realitzar una activitat que comporti foc, i que disposin del vist i plau de l'Ajuntament per a la seva realització.

No es donaran permisos per a aquests tipus d'activitats a particulars.

Si efectues el tràmit mitjançant un representant, recorda que cal acreditar la representació per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets. Per la resta de tràmits la representació es presumeix.

Com es pot demanar?

Aquest és un tràmit del Departament d'Agricultura , Ramaraderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Pots fer el tràmit:

PER INTERNET

Si disposeu de certificat digital, podeu efectuar el tràmit telemàticament al web de la Generalitat. Accediu mitjançant l'enllaç

PRESENCIALMENT a  Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia que es podrà sol·licitar  al web municipal https://citaprevia.viladecavalls.cat/ o per telèfon al 93 788 71 41.

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

Quan es pot demanar?

Des del 15 de març al 15 d'octubre.

És important demanar-ho amb una antel·lació de 20-30 dies. Una vegada presentat davant l'ajuntament es derivarà al Cos d'agents rurals qui finalment autoritzarà o denegarà la petició. 

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient.

Termini màxim per resoldre i notificar

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

En l’autorització consten les condicions generals per dur a terme l’activitat, les mesures preventives i d’execució obligatòries i els casos i condicions en que l’autorització queda anul·lada i no es pot dur a terme l’activitat.

Documentació que cal aportar

•  Formulari disponible de l'EACAT complimentat i signat a l'oficina de registre de l'ajuntament.  Serà obligatori facilitar un número de telèfon mòbil a efectes de comunicació per part del Cos d'Agents Rurals.

•  DNI original vigent de la persona que sol·licita la crema.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

•  Decret 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis forestals.

•  Resolució AAM/185/2012, de 8 de febrer,per la qual s’estableixen mesures extraordinàries de prevenció d’incendis forestals.

•  Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Tot  Viladecavalls es troba a 500 o menys metres de distància a zona forestal . A partir del 15 de març no es pot encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta de les comarques amb més risc d'incendi. També queda prohibit cremar rostolls, fer focs d’esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura, llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. 

Més informació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.  Tl.93 561 70 00

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic