Ajuntament

Tràmit amb certificat Reducció fiscal de la Taxa d’escombraries per autocompostatge

Whatsapp Correu

Les persones físiques, subjectes passius de la Taxa d'escombraries, a títol de persona propietària, usufructuària o arrendatària, amb relació al seu domicili habitual, en el qual tinguin instal·lat un sistema d'autocompostatge poden gaudir dels beneficis fiscals previstos en la quota de la Taxa d'escombraries, a l'empara d'allò que es disposa a l'art. 6.2.3, de l'ordenança fiscal núm.10 Taxa per la prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals.

S'aplicarà una reducció fiscal del 25% sobre la quota tributària.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que compleixi els requisits, directament o bé una persona representant autoritzada.

REQUISITS:

  • La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu, persona física, titular del rebut de la taxa de residus.
  • L’immoble pel qual és sol·licita l’ajut ha de constituir l’habitatge habitual de la persona sol·licitant. S’entén per habitatge habitual aquell que figura al padró municipal d’habitants.
  • Que tingui instal·lat i en ple funcionament un sistema d’autocompostatge vinculat a l’habitatge habitual eficient i continu, complementari a la selecció en origen de les altres fraccions de deixalles i en condicions que no causin molèsties als veïns ni problemes higiènics de cap mena.
  • La quota de la taxa ha d’estar abonada. Aquesta reducció de la taxa té caràcter anual i s’aplicarà al rebut de l’exercici següent.

Com es pot demanar?

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals. Atenent aquest conveni, podeu realitzar aquest tràmit:

Quan es pot demanar?

Des del 2 de novembre al 31 de gener, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït

Servei

Medi Ambient.

Termini màxim per resoldre i notificar?

D'acord a l'establert a l'ordenança, una vegada comprovat el compliment dels requisits per resultar beneficiari de la reducció, aquesta s'aplicarà automàticament.

Documentació que cal aportar

•  Fotografies (preferentment en color) del compostador on es vegi clarament el tipus de compostador, l'emplaçament dins la finca i l'interior del compostador i les restes que s'hi tracten. Les fotografies han de dur indicació de la data en que han estat realitzades.

•  Opcionalment, informació complementària sobre el funcionament del sistema d'autocompostatge, justificativa del compliment dels requisits per a l'atorgament de la reducció, en casos de primera sol·licitud o davant de qualsevol modificació o variació de les circumstàncies dels sistema d'autocompostatge.

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, que vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l'endemà en què es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa adminsitrativa.

Normativa

• Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals.

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària.

Ordenança Fiscal 10 Taxes per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic