Ajuntament

Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Convocatòria Ajuts MITMA 2021 (GENERALITAT)

Whatsapp Correu

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de les Subvencions per al pagament del lloguer de l’any 2021. Son ajuts per fer front al pagament del lloguer destinats a famílies o unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats.

 

Aquest ajut és incompatible amb el cobrament d’altres ajuts, per les mateixes mensualitats, provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

 

Pots consultar el DOGC la RESOLUCIÓ TES/935/2019 , per a la qual s'obre aquesta convocatòria.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

S’hi podran acollir aquelles persones amb residència legal a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer del domicili en el qual resideixin habitualment i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria de subvenció.

 

REQUISITS:

•Tenir la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant de l'ajut).

•Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria. 

El límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència no pot superar 22.558,77 Euros. Podeu consultar el simulador d'ingressos .

•Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.

•No pagar un lloguer mensual superior a 800 euros en el cas de la demarcació de Barcelona. En el cas de famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, 900 euros.

•Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

•Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.

•Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca.

•No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

•Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

Com es pot demanar?

El tràmit el podeu fer de manera presencial, dirigint-vos a l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal del Vallès Occidental  Crta. N-150 (08227) Terrassa Tl.937273534, o bé en línia través del lloc web de la Generalitat, al següent enllaç

Quan es pot demanar?

Des del 27 d'abril i fins el 04 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social

Documentació que cal aportar

Pel que fa a la documentació i formularis que cal aportar, consulteu la informació sobre el tràmit que hi ha al web de la Generalitat

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Més informació

Per a més informació consulteu el següent enllaç

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic