Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud Subvencions de Suport a l'escolaritat.

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les famílies empadronades a Viladecavalls, sol·licitar la subvenció de suport a l’escolaritat per alumnes de 3 a 16 anys, que assisteixin a escoles públiques de Terrassa i Viladecavalls. 

Per accedir-hi serà necessari complir amb els requisits personals i econòmics establerts a les bases de la convocatòria  i aportar tota la documentació obligatòria que s'especifica en aquesta fitxa de tràmit.

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació del pare, mare o tutor legal, caldrà que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia. Demaneu-la a l'enllaç cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Des del 16 de maig al 01 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

•FORM87_1 Sol·licitud Subvenció Suport Escolarització.

•FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES PERSONALS.

• DNI, NIE o passaport del sol·licitant i persones d'edat igual o major de 16 anys de la unitat familiar.

• Llibre de família o certificat de naixement (només en cas d' infants menors de 14 anys  que no tinguin DNI)

• En situació d’acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.

• L'ajuntament comprovarà les persones empadronades al domicili en el qual es troba empadronat l'alumne.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES ECONÒMIQUES DE TOTS ELS MEMBRES UNITAT FAMILIAR IGUAL O MAJOR DE 16 ANYS:

• Persones assalariades: Declaració de l'IRPF del 2021 o Certificat negatiu en cas de no estar obligat a presentar-la.

• Persones en atur: Certificat del SEPE amb detall de l'import de la prestació o subsidi que s'està rebent a l'any 2022.

• Persones pensionistes: certificat de la seguretat social que acredita l'import actualitzat de l'any 2022.  

• Persones en règim d'autònom: Declaració de l'IRPF del 2021.

• En el supòsit de rebre una Renda Garantida de Ciutadania, no cal adjuntar cap justificant, el servei tramitador comprovarà la quantia.

• Darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge de residència de l'alumne. 

En tot cas, les famílies beneficiàries de la subvenció resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'administració pública.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Bases Reguladores Subvencions Suport a l'Escolaritat

• Convocatòria Suport a l'escolaritat Curs 2022-2023

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

 

Més informació

L'import de la subvenció, s'estableix d'acord amb els umbrals econòmics estipulats a l'article 9 de la convocatòria.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic