Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció en Activitats d'Estiu menors de 3 a 16 anys

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les famílies empadronades a Viladecavalls i amb infants amb edats entre 3 a 16 anys que vulguin assistir a casals d'estiu durant les vacances escolars, sol·licitar la subvenció que ofereix l'ajuntament de Viladecavalls.

Per accedir-hi serà necessari complir amb els requisits personals i econòmics establerts a les bases de la convocatòria  i aportar tota la documentació obligatòria que s'especifica en aquesta fitxa de tràmit.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació del pare, mare o tutor legal, caldrà que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia. Demaneu-la a l'enllaç cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

De l'1 al 16 de juny de 2022.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim de resolució i notificació serà de 6 mesos a comptar des de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD:

•FORM90_1 Sol·licitud de Subvenció Activitats Estiu.

•FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores.

•FULL D'INSCRIPCIÓ A L'ACTIVITAT ON ES VOL INSCRIURE L'ALUMNE I REBUT DE PAGAMENT DE L'ACTIVITAT.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES PERSONALS.

• DNI del sol·licitant .

• DNI de l'alumne pel qual es sol·licita la subvenció, si té 14 anys o més.

• Llibre de família o certificat de naixement, si l'ialumne és menor de 14 anys i no disposa de DNI.

• En situació d'acolliment: resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DE REQUISITS ECONÒMICS:

•  Declaració de l'IRPF del 2021 de tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos.

•  Certificat negatiu d'Hissenda, de tots els membres de la unitat familair, en cas de no estar obligat a presentar-la.

•  Persones en situació d'atur, certificat de l'OTG on consti si percep la prestació d'atur i la seva quantia per l'any 2022.

•  Persones pensionistes: Certificat acreditatiu de la pensió actualitzada al 2022.

•  Certificat acreditatiu de l’atorgament i de la quantitat actualitzada al 2022, en el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts.

En tot cas, les famílies beneficiàries de la subvenció resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'Administració Pública.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Anunci Bases Reguladores Subvenció Activitats Estiu i Extraescolars

 

Més informació

D’acord a la normativa vigent, aquesta administració comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al departament d’Hisenda l’ajut atorgat . 

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic